MENY

2019-01-17

Miljödomstolen godkänner kraftverksrivningar

Risken för påverkan på grundvattentäkter än marginell, anser Mark- och miljödomstolen. På torsdagen sa domstolen ja till att riva dammarna vid två kraftverk i Gnarpsån.

Mark- och miljödomstolen i Östersund lämnar tillstånd för Nordanstigs kommun att riva kraftverksdammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarpsån. Domen medger även att kommunen anlägger en ny utloppsfåra ur Lunnsjön och tar bort dagens avbördningsanordning.

Syftet med utrivningarna är att återskapa de naturliga vattenförhållandena till förmån för fiskvandring och övrig biologisk mångfald. Som en effekt finns också förväntningar på ökad fisketurism.

Tillstånd med villkor

Farhågor har funnits att närliggande enskilda brunnar ska påverkas om dammarna avvecklas. Här har kommunen lovat att ersätta fastighetsägare om brunnar sinar. Det slås även fast i Mark- och miljödomstolens dom, tillsammans med en rad andra villkor.

Det kommunala bolaget Nordanstig Vatten AB och andra, har påtalat risken för att utrivningar i Gnarpsån negativt kan påverka Sörfjärdens vattentäkt genom förändrad grundvattenbildning. Kvantitet och kvalitet på råvattnet i vattentäkten kan försämras anser man.

Klart inom fem år

Mark- och miljödomstolen konstaterar i domskälen att en grundvattensänkning uppströms dammarna kommer att ske. Nedströms är påverkan på grundvattennivån marginell, och risken för påverkan på vattentäkterna i Sörfjärden minimal, enligt domen.

Arbetena med att riva dammarna ska vara slutförda inom fem år. Innan arbetena påbörjas ska ett kontrollprogram tas fram. Tidigast sommaren 2020 kan utrivningarna starta. Arbetena får bara ske mellan 1 juni och 30 september, och så långt det är möjligt, vid låg vattenföring.

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas fram till och med 7 februari 2019.

För mer information

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare
0652-361 12