MENY

2018-12-11

Budgeten klubbad på årets sista fullmäktige

Vid mandatperiodens sista ordinarie kommunfullmäktigesammanträde klubbades på måndagskvällen budgeten för de kommande fyra åren. Både VA- och avfallstaxorna justerades också, vilket betyder något högre kostnader för hushållen.

Kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen efter votering att anta majoritetens förslag till budget för 2019. I enlighet med förslaget har därmed kommunstyrelsen 556 miljoner kronor att fördela nästa år. Samtidigt beslutades om mål och budgetramar för åren 2020–2022, där resurstilldelningen ökar med ungefär 10 miljoner kronor per år fram till 2022.

Extra investeringar 2019

Nästa år uppgår investeringarna till 38 miljoner kronor för att under de efterföljande åren återgå till 20 miljoner per år.

Både den samlade oppositionen såväl som Sverigedemokraterna hade lagt egna budgetförslag.

En grundläggande princip på miljöområdet är att kostnaderna för hantering av hushållens avfall exakt ska täckas upp av avfallstaxan. Så är inte fallet i dag. Kostnaderna för hanteringen överstiger avgifterna och därför behöver avfallstaxan justeras.

I nivå med andra kommuner

Fullmäktige beslutade därför att höja taxan för hantering av hushållsavfall med 50 procent där grundavgiften höjs från 332 till 499 kronor. Kostnaden för hämtning var fjortonde dag för 140-literskärl höjs från 861 kronor per år till 1 293 kronor. Samtidigt beslutades om en 15-procentig höjning av priset för slamhantering. Nordanstigs taxor ligger efter höjningen i nivå med jämförbara kommuners.

I somras beslutade kommunfullmäktige att slopa förlusttäckningsbidraget till kommunens bolag Nordanstig Vatten AB. Beslutet var en av flera åtgärder för att nå balans i den kommunala ekonomin. Som en effekt behövde VA-taxan i sin tur höjas.

Återinförd förlusttäckning

Nu har kommunstyrelsen föreslagit att en del av förlusttäckningsgarantin återinförs för att hålla nere behovet av en taxehöjning. Det blev också kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att anläggningsavgifterna hålls oförändrade medan den rörliga avgiften höjs med 2,90 kronor och lägenhetsavgiften höjs med 580 kronor per år.

Kommunfullmäktige hade också att besluta om ett flertal nämnders sammansättning för den kommande mandatperioden. På förslag från kommunfullmäktiges ordförande bordlades ärendena för att tas upp på nytt vid ett extra sammanträde 20 december.

För mer information kontakta

Fredrik Pahlberg, kommunchef
072-529 20 39, fredrik.pahlberg@nordanstig.se