MENY

Ny översiktsplan för kommunen ställs ut

Nu ställs förslaget till ny kommunövergripande översiktsplan ut för samråd. Till och med den 20 oktober 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget som finns tillgängligt på kommunens webbplats, på alla bibliotek i kommunen och i kommunhuset.

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Av översiktsplanen framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

– För att den slutliga översiktsplanen ska bli så bra som möjligt vill vi ha in många synpunkter. Vi hoppas på ett stort engagemang från allmänheten, säger Ola Tollin som är tillförordnad stadsarkitekt. Det är en chans att vara med och påverka hur framtidens Nordanstig skulle kunna se ut, åt vilket håll vi ska sträva.

Den kommuntäckande översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och övergripande program ge stöd för mer detaljerad planering. Den översiktliga planeringen utgör ett underlag som visar kommunens viljeinriktning, men den är inte juridiskt bindande.

Lämna synpunkter senast 20 oktober

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt och skickas till kommun@nordanstig.se eller till Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö och ska vara kommunen tillhanda senast 20 oktober 2018.

För mer information kontakta

Ola Tollin, fysisk planerare
0652-362 47