MENY


Tiden för familjekarantän förkortas

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändrar nu Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Smittspridningen av covid-19 är mycket hög och fortsätter att öka, liksom belastningen på hälso- och sjukvården. Smittspridningen leder också till att fall inom äldreomsorgen ökar och därmed behovet av att ytterligare stärka skyddet för de som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19.

Möjlighet till bemanning

Bland annat den så kallade familjekarantänen påverkar vårdens och kommunernas möjligheter att bemanna både inom omsorgen och skolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer att ett antal förändringar och undantag – som inte väsentligen ökar risken för smittspridning – nu behöver göras i förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Kortas till fem dagar

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Följande grupper undantas också från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Samtidigt omprioriteras PCR-testningen till bland annat hälso- och sjukvård och till äldreomsorgen, vid medicinska behov samt personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro och elever i grund- och gymnasieskolan.

För ovaccinerade gäller särskilda råd.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.