MENY


Tillfälliga pandemilagen – Det här gäller

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 10 januari och gäller till utgången av september 2021. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen och kontrollerar att besluten följs. Syftet med den tillfälliga lagen är att minska smittspridningen.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • platser för privata sammankomster
 • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Målet är att brister ska rättas till frivilligt

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning och den kan ske på distans eller genom besök på plats. I första hand ska tillsynen bedrivas genom råd, information och uppmaningar till verksamheter. Målet är att verksamheten frivilligt ska rätta till brister.

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Urvalet av platser och verksamheter för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Allmänna sammankomster

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

 • begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare
 • begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelserna har möjlighet att göra ytterligare begräsningar av antalet deltagare.

Handelsplatser

Alla handelsplatser ska:

 • begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Handelsplatser ska dessutom (exklusive gallerior och köpcentrum där särskilda regler gäller):

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje kund eller besökare, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
 • skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig
 • säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.

Gym, sportanläggningar och badhus

Du som driver gym, sport- anläggning eller badhus ska:

 • beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
 • skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig
 • säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme
 • utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Privata sammankomster

Du som använder eller upplåter lokalen, området eller utrymmet till en sammankomst ska

 • begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Det här gäller dig som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Yrkesmässig verksamhet kan exempelvis bedrivas av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Även kommunal och statlig verksamhet omfattas. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, exempelvis när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål.

Har du som verksamhetsutövare frågor?

Hör av dig till gavleborg@lansstyrelsen.se


Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.