MENY


Information about the Covid-19 desease in other languages

It is still very important to follow the recommendations from the Swedish health authority, Folkhälsomyndigheten. Keep your hands clean and distance to others.

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill. General advice on avoiding infection is given below.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/engelska/ Länk till annan webbplats.

Arabiska

ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﺛﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ. وھﻜﺬا ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ وﺗﺤﻤﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض

ﻧﻘﺪُ م ھﻨﺎ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﺪوى

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/arabiska/ Länk till annan webbplats.

Somaliska

Iska ilaali u dhawaanshaha dad xanuusanaya. Markaasi waxaad naftaada iyo dadka kaleba ka ilaalinaysaa in la xanuusado.

Halkan waxaanu kugu siinaynaa talo-bixin ku saabsan sida aad isaga ilaalin karto in cudur kugu faafo.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/somaliska/ Länk till annan webbplats.

Tigrinja

ካብ ጥቓ ዝሓመሙ ሰባት ምዃን ተቖጠብ። ከምኡ ምስ ትገብር ንባዕልኻን ንኻልኦት ንከይትሓሙ ትኸላኸል ኣለኻ ማለት’ዩ።

ካብ ሕማም ለበዳ ብኸመይ ከም ትቚጠብ ኣብ’ዚ ታሕቲ ብዙሓት ምዕዶታት ተመልኪቶም ኣለዉ።

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/tigrinja/ Länk till annan webbplats.

Händer som tvättas och en infälld bild med en del av världens flaggor