Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

Ledningsutskottet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2013 beslutades om fyra utskott.

Ledningsutskottet

1. Ledningsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

2. I ledningsutskottets verksamhet ingår

 • fysisk planering
 • miljö- och naturvårdsplanering med undantag av de ärenden som rör myndighetsutövning
 • energiplanering samt främja energihushållningen
 • utbyggnad och förvaltning av kommunens gatu- och parkmark, hamnanläggningar och allmänna platser
 • ansvaret för kommunens renhållning
 • utarrendering eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
 • att en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande
 • beredning av ärenden för uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen
 • den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet
 • exploateringsverksamheten
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt upprättande av detaljplan
 • samhällsbyggnads-, mark- och bostadsfrågor, se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att planläggning äger rum
 • bidrag till enskild väghållning
 • förvaltning av vissa av kommunens fastigheter, anläggningar samt lös egendom
 • övergripande informationsverksamhet, ansvara för att stärka varumärket Nordanstig samt övergripande marknadsföring av kommunen
 • utvecklingen av informations-, IT- och kommunikationssystem
 • personal
 • ekonomi
 • administrativ service
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
 • samarbeta med och stödja föreningslivet
 • utse föreningsledarstipendiat repektive kulturstipendiat

3. Ledningsutskottets uppgifter

 • bereda ekonomi-, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut
 • bereda ärenden och frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning.
 • bereda samtliga ärenden som rör ledningsutskottets verksamhet
 • uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde
 • fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet
 • kommunens förhandlingsorgan och ingå kollektivavtal
 • efter överläggningar i fullmäktige om politisk inriktning utfärda direktiv inför upprättande av budget och verksamhetsplan samt att förebereda kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och verksamhetsplan
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet. 

Uppdaterad: 2018-03-27

Sidansvarig: Teres Burström, utskottssekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Ledningsutskottets
ordförande

Stig Eng (C)

Stig Eng

0652-361 05
070-397 63 23

Skicka meddelande till

Ledningsutskottets
vice ordförande

Monica Olsson (S)

Monica Olsson

0652-361 96
073-275 56 92

Skicka meddelande till

Utskottssekreterare

Teres Burström

Ulla Hånell

0652-361 56

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner