Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 20 november 2018

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens mål för 2018 - beslutad i KS § 214/2017-10-10

Barn och unga

Andelen besökande på kommunens familjecentral ska öka.

Besökande på kommunens familjecentral ska uppleva sig stärkta i sin föräldraroll.

Andelen barn och unga som upplever delaktivitet och inflytande i sin skolmiljö ska stadigt öka.

Andelen barn och unga som upplever att de kan föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen ska stadigt öka.

Andel barn och unga som vill vara med och påverka i frågor som rör vår kommun ska stadigt öka.

Andel barn och unga som upplever trygghet inom skolmiljön ska stadigt öka.

Andel barn och unga som upplever studiero inom skolmiljön ska stadigt öka.

Andel barn och unga som upplever att de får det stöd de behöver för att nå uppsatta mål ska stadigt öka.

Kultur och fritid

Andelen medborgare som är nöjda med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska öka.

Andelen medborgare som är nöjda med kommunens kulturliv ska öka.

Boendemiljö och kommunikation

Andel medborgare som upplever kommunen som en trygg plats att leva och bo i ska stadigt öka.

Andelen medborgare som upplever sig nöjda med kommunens service och bemötande ska stadigt öka.

Andelen medborgare som bedömer möjligheten till inflytande i Nordanstigs kommun ska stadigt öka.

Antalet företag och hushåll som har tillgång till bredband ska öka (100 Mbit/s).

Antal resor med kollektivtrafik/invånare ska öka.

Miljö och hälsa

Andel bränsleförbrukning i kommunala transporter ska minska.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler ska öka.

Andelen externfinansiering till identifierade åtgärder i fiskevårdsplanen ska öka.

Andelen medborgare som känner delaktighet och inflytande i samhället ska stadigt öka.

Andel hushåll som saknar kontantmarginal ska stadigt minska.

Andelen legitimerade pedagoger inom förskola och skola ska öka.

Andelen elever som går ut år 9 med gymnasiebehörighet ska öka.

Andelen insatser som samordnas utifrån SIP (samordnad individuell plan) ska öka.

Trygg som medborgare

Andelen medborgare som känner sig trygga i Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva i ska öka.

Andel medborgare som känner sig nöjda med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker ska öka.

Andel medborgare som känner sig nöjd med tillgången till information via kommunens verksamheter ska öka.

Andel medborgare som känner sig nöjd med tydligheten i kommunens information ska öka.

Andel medborgare som känner sig nöjd med invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut ska öka.

Näringsliv och arbetsmarknad

Andelen riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som står utanför arbetsmarknaden ska öka.

Andel förvärvsarbetande bland personer som står utanför arbetsmarknaden ska öka.

Andelen företagare som upplever sig nöjda med kommunens service ska öka.

Andelen gästnätter ska öka.

Personalpolitik

Andel sjuktimmar bland kommunens anställda ska stadigt minska.

Kommunstyrelsens mål tidigare år

Uppdaterad: 2017-10-31

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd (S)
Monica Olsson
Monica Olsson

0652-361 96
073-275 56 92

Skicka meddelande till

Kommunstyrelsens
vice ordförande (C)

Stig Eng
Stig Eng

0652-361 05
070-397 63 23

Skicka meddelande till

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner