Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Kommunrevision

Att vara revisor i en kommun är ett kommunalt förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska och främja verksamheten i styrelser, nämnder och beredningar.

Den förtroendevalda revisorns kompetens består i att ha en politisk och ytterst medborgerlig förankring som grund för att pröva om den politik och de uppdrag som fullmäktige demokratiskt beslutar också genomförs.

Kommunrevisionens fem ledamöter är valda av fullmäktige. Varje revisor är en egen myndighet men vi strävar efter samsyn, gemensamma beslut och ageranden. Ordföranden föreslås av oppositionen.

Ambitionen är att verka för kommunmedborgarnas bästa. Vi är själva en del av den offentliga verksamheten och eftersträvar största möjliga öppenhet och tillgänglighet i vårt arbete och är därför tillgängliga för kontakt och dialog med allmänhet inklusive medier. Som sakkunnigt stöd har vi fr.o.m. år 2012 revisionsbyrån KPMG AB.

Revisorernas uppgifter

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. Vårt arbete dokumenteras fortlöpande i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder. Våra revisionsrapporter tillställs även fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorerna och revisorer i företagen — med granskningsrapport och revisionsberättelser.

Regelverk

För revisionen gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, revisorernas reglemente, samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t. ex. stiftelselagen. Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna för revisionen i det aktuella uppdraget.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala företag.

Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet, bl.a. tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag samt lagen om offentlig upphandling.

Revisorer i Nordanstigs kommun 2019-2022

Eva Nilsson, S
Barbro Walldin, C, vice ordförande
Katarina Lennare, V
Per Westberg, M, Ordförande
Michael Gradin, SD

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till revisorerna i Nordanstigs kommun 2015-2018

Sverker Söderström
0652-241 00, mobil 070-697 73 45  
sverker.soderstrom@telia.com

Åsa Löf (C)
0652-160 21, mobil 070-211 09 46
asa.lof@nordanstig.se

Lars-Erik Trapp
070-602 25 35
lars-erik.trapp@telia.com

Karl Rune Lindberg (S), vice ordförande

Michael Gradin (SD)
073-827 67 84
michaelgradin@gmail.com

Uppdaterad: 2018-12-20

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Ordförande


Sverker Söderström
0652-241 00
070-697 73 45

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner