Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 januari 2018

Att påverka ett politiskt beslut

Ett redan fattat politiskt beslut kan Du påverka genom att överklaga. Man kan överklaga på två olika sätt beroende på om det är Kommunalbesvär eller Förvaltningsbesvär.

1 - Kommunalbesvär

Kommunalbesvär gäller för alla som bor i Nordanstigs Kommun.
Beslutet överklagas och kan laglighetsprövas hos länsrätten.
Ett överklagat beslut kan upphävas om:

1. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
2. Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
3. Beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex ange vilken person eller nämnd som fattat beslutet. Ange också eventuell paragraf i protokollet. Ange även varför ni anser att beslutet är oriktigt.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till

Förvaltningsrätten
Box 45
791 21 Falun

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit dit senast inom tre veckor (21 dagar) från den dag då det anslagits på kommunens anslagstavla.

Är beslutet fattat av en tjänsteman på delegation, dvs på uppdrag av nämnd, gäller också besvärstiden 21 dagar från den dag då det anslagits på kommunens anslagstavla.

Underteckna skrivelsen och uppge ert namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart är ni välkommen till att vända er till Nordanstigs
kommunsekreterare

2 - Förvaltningsbesvär

Är du personligen berörd av det beslut som kommunen fattat får du en besvärshänvisning och du kan du använda dig av förvaltningsbesvär. Beslutet överklagas då hos länsrätten.

När du överklagar ska du tala om vilket beslut du överklagar genom att t.ex. ange vilken person eller nämnd som fattat beslutet. Ange också eventuell paragraf i protokollet. Ange varför ni anser att beslutet är oriktigt. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Din överklagan ska lämnas in eller skickas till den nämnd som fattat beslutet. För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit dit senast inom tre veckor (21 dagar) från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingar att skickas vidare till länsrätten, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Undertekna skrivelsen och uppge ert namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart är ni välkommen till att vända er till Nordanstigs
kommunsekreterare.

Uppdaterad: 2016-04-07

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner