Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 13 december 2017

Bistånd

Nordanstigs kommun har målsättningen att människor skall ha möjlighet att få stöd och hjälp i den egna bostaden så länge som möjligt, trots att man har omfattande och varierande behov. I verksamheten kan många behov tillgodoses i hemmet.
I vissa fall kan dock andra insatser, som t.ex. omvårdnadsboende, vara ett bättre alternativ.

Socialtjänstlagen - SoL

Bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen och kan t.ex. gälla omvårdnadsboende, korttidsvistelse, växelvård/avlastning, hjälp i hemmet, social och fysisk aktivering och matdistribution.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

LSS är ett kompletterande stöd till vissa människor med funktionshinder och träder in när insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) inte räcker till.

För att ha rätt till insatser enligt LSS skall personen tillhöra någon av följande personkretsar:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort och förorsaka betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen och därmed innebära ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser enligt LSS

  • Biträde av personlig assistent
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
  • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

När en LSS-insats blivit beviljad kan man begära en individuell plan. Syftet är att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan  olika aktörer som den enskilde får stöd av.

Biståndshandläggare

Biståndshandläggaren handlägger och beslutar i frågor som rör äldre- och handikappomsorgen.
Blankett för ansökan om omvårdnadsboende fås genom biståndshandläggaren.

Klagomål på beslut om insatser


I samband med att man ansökt om insatser hos Utbildnings- och Omsorgsförvaltningen görs en utredning. Utifrån denna fattas beslut om vilka insatser man kommer att få.
Om man inte är nöjd med beslutet, har man möjlighet att överklaga inom tre veckor.
Om man behöver hjälp med att överklaga kan man kontakta den biståndshandläggare man fått beslutet av.

Uppdaterad: 2017-11-01

Sidansvarig: Kristina Ersson, enhetschef biståndsenheten

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef
biståndsenheten

Kristina Ersson

073-088 71 17

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Biståndshandläggare

Elisabet Lövgren

Elisabet Lövgren

0652-360 00 växel
Telefontid
kl. 9.00-10.00

Fax 0652-716 70

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Handlägger ärenden enligt SoL

Skicka meddelande till

Biståndshandläggare

Ingela Sjökvist

Ingela Sjökvist

0652-360 00 växel
Telefontid
kl. 9.00-10.00

Fax 0652-716 70

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Handlägger ärenden enligt LSS
och SoL

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner