Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Granskning av utförare av hemtjänst 2014

Hemtjänstutförarna i Nordanstig har fungerande rutiner.

En undersökning av hemtjänstutförana i Nordanstigs kommun visar att både den kommunala hemtjänsten och de privata företag som kommunen har avtal med, i det stora hela har fungerande rutiner i sin verksamhet.

I socialtjänstlagen finns krav på att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

I juni 2014 har en granskning gjorts för att säkerställa att hemtjänstutförarna har ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten ute i verksamheterna.

De frågor som ställdes till utförarna vid granskningen har formulerats utifrån socialstyrelsens allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt de krav kommunen ställer i förfrågningsunderlag för LOV (Lagen om valfrihet).

Resultat

Svaren visade bland annat att

  • Alla utförare har en kompetent och erfaren ledning.
  • Kompetensen bland personalen är relativt hög.
  • Rutiner för avvikelsehantering finns hos alla.
  • Rutiner finns när det gäller att hantera kundens nycklar och privata medel.
  • Alla kunder har en kontaktman.
  • Säkra rutiner för dokumentation finns.

Förbättringsområden

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska den enskilde brukaren/kunden ha en genomförandeplan. Planen ska ge en samlad bild av hur insatserna ska genomföras. Den ska också stärka kundens inflytande och vara ett arbetsverktyg för personalen.

Granskningen visade att det finns ett behov av utveckling och förbättring när det gäller kundernas genomförandeplaner. Alla kunder har inte en genomförandeplan och/eller de innehåller inte alla uppgifter som stadgats enligt socialstyrelsens förskrifter.

För övrigt så behöver bland annat rutinerna för synpunkter och klagomål ses över.  


Uppdaterad: 2016-04-11

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner