Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 november 2018

2018-05-16

Välbesökt samråd om nya E4-dragning

På tisdagskvällen hölls ännu ett samråd inför bygget av ny E4 mellan Kongberget och Gnarp. Det var Trafikverket som bjudit in och även denna gång var Godtemplargården i Jättendal välbesökt.

Frågorna för dagen handlade om den korridor som Trafikverket valt, linjedragningen benämnd A3 och om den bullerutredning som ska starta under 2018.

Frågan om E4-bygget genom Nordanstig är långt ifrån ny. Den tidplan som funnits sprack för några år sedan efter problem med att hitta ny uttagspunkt för dricksvattnet till Harmånger. Därför gjorde Trafikverket omtag i projektet 2016. I februari i år meddelade verket att korridoren A3 valts och att projektet nu skulle ta ny fart.

Körklar E4 år 2025

Vid tisdagens samråd presenterades tidplanen där byggstarten satts till 2022. Bygget beräknas pågå under tre år. Dessförinnan ska linjestudier och fältundersökningar genomföras och ett slutligt förslag till utformning presenteras. Berörda kommer att få tycka till och ett nytt samråd kring planförslaget kommer att hållas 2019. Året därpå sker granskning av förslaget med eventuella justeringar.

Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren förklarade varför man fastnat för dragningen väster om Harmånger framför den mer centrala dragning som kommunen och många Harmångersbor förespråkat. Det handlar bland annat om bra funktion vid omledning till det parallella vägnät som kommer finnas för mer långsamma trafikslag, men också om minskad barriäreffekt och buller i Harmånger, förklarade hon.

Halv trafikplats

Placeringen ger enligt Trafikverket också god koppling mot samhället och inte minst bara marginella störningar under byggtiden.

Den nya dragningen startar öster om Vattrång för att korsa befintlig E4 på krönet söder om Harmånger. En ny trafikplats byggs sydväst om Harmånger och väster om nuvarande E4 med på- och avfarter i både nordlig och sydlig riktning. Trafiken leds sedan på en 8–9 meter hög landbro över jordbruksmarken väster om Harmånger. I skogen en god bit norr om Nordanåvägen anläggs en så kallad halv trafikplats med av- och påfart i en riktning.

Tung trafik från nytt område?

Från åhörare fanns synpunkter på förslaget. Harmånger behöver två hela trafikplatser, ansåg man, bland annat för att det lokala näringslivet ska ha goda möjligheter att utvecklas. Projektledaren svarade att hon var nöjd med att man lyckats få en extra trafikplats, något som normalt sett inte godtas för samhällen av Harmångers storlek.

Den nordliga trafikplatsen väckte fler funderingar, bland annat utifrån det nya industriområdet Knoget som planeras i Harmånger. Frågan var om det finns risk för mer tung trafik genom samhället när på- och avfart begränsas till en riktning. Trafikverket svarade att den mesta tunga trafiken nu flyttas utanför Harmånger, vilket bör minska den belastningen.

Trafikplats och stationsområde

Lite längre norrut, i Jättendal, dras E4 väster om dagens väg och en ny trafikplats byggs. Söder om Gnarp ansluter den nya E4:an mot befintlig för att i höjd med orten dras strax öster om Gnarp där man tagit hänsyn till en ny tänkt trafikplats och ett nytt stationsläge för framtidens Ostkustbana. Vid Åckne ansluter vägen återigen till dagens E4-sträckning.

Den nya vägen är en mötesfri så kallad 2+1-väg. Samtliga korsningar på sträckan blir planskilda. Nordanstigs kommun har länge och tillsammans med grannkommuner och regionen förespråkat tvåfilig motorväg, något som Trafikverket hittills inte ansett motiverat. Verket har samtidigt öppnat för ett sådant bygge under förutsättning att kommunen medfinansierar.

2+1 eller 2+2

Projektledare Kerstin Holmberg förklarade att diskussioner pågår ovanför projektnivån och att ett beslut utifrån dem behöver tas innan sommaren. Framför allt handlar det om att bredden på broar i så fall behöver planeras.

Trafikverket informerade också om sin bullerutredning och vilka åtgärder som planeras för att bullernivåerna hamnar inom godkända värden. I första hand gäller vägnära åtgärder som bullerskydd, i andra fall kan fastighetsnära åtgärder behövas. I de fallen kommer Trafikverket att direkt kontakta berörda fastighetsägare.

 

För mer information

Trafikverket

0771-921 921

Hans-Åke Oxelhöjd, Nordanstigs kommun, chef Samhällsutveckling

070-628 61 38

Uppdaterad: 2018-05-16

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner