Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 november 2018

2018-05-15

Godkänt med erinran för årsredovisningen

Inför redovisningen av bokslutet riktade kommunrevisionen anmärkning mot kommunstyrelsen. Fullmäktige ansåg vid måndagens sammanträde att en erinran är tillräcklig och beslutade om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Nordanstigs kommunfullmäktige beslutade på måndagen att godkänna årsredovisningen för 2017 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Tidigare har kommunens revisorer riktat anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och uppföljning. Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning verkställt beslut om besparingar, har man ansett. Trots kritiken förordade revisionen ansvarsfrihet.

Förklarade siffrorna

Måndagens sammanträde blev delvis av det lite ovanligare slaget. När frågan skulle avgöras var större delen av fullmäktige, inklusive presidiet, jävigt. Ordförandeklubban fick därför tas över av oppositionens Petra Modèe (V) i egenskap av ålderspresident i kommunfullmäktige med Jennie Löfman (S) som vice.

Ärendepunkten inleddes med att tillförordnade ekonomichefen Björn Hylenius förklarade siffrorna bakom 2017 års bokslut och några av orsakerna till att kommunen redovisar ett minusresultat, det första på 14 år.

Uppfyllandet av kommunfullmäktiges verksamhetsmål redovisades. Där nämndes bland annat fritidskortet för ungdomar, fiberutbyggnad, utveckling av e-tjänster, Bästa skola-projektet och ett energieffektiviseringsprojekt som kraftigt ska reducera kommunens energikostnader och minska belastningen på miljön.

Oroande sjuktal

Av de finansiella målen har bara hälften uppfyllts. Till exempel uppgår kommunens likviditet till 99 procent, vilket skulle kunna innebära att kommunen behöver låna till driften, det vill säga till löner och leverantörsskulder. På sikt är en likviditet under 100 procent ohållbar.

Björn Hylenius berättade också att de budgetanpassningar som kommunrevisorerna efterlyste i sin granskning, och som resulterade i beslutat att rikta en anmärkning, påbörjades under 2017.

I debatten oroades flera talare av uppgifterna om de höga sjuktalen bland kommunens anställda. Även om sjukfrånvaron i medeltal var 8 procent under förra året, vilket är i paritet med många andra kommuner, toppade sjukfrånvaron under enstaka månader på 10 procent.

Minus 9,3 miljoner

En annan källa till oro var befolkningsutvecklingen där både flyttnetto och födelsenetto under förra året var negativa.

Under ekonomiredovisningen kunde fullmäktiges ledamöter konstatera att de stora underskotten 2017 fanns i Social omsorg, Vård och omsorg och inom utbildningsverksamheten. Sammanlagt var resultatet minus 32,9 miljoner kronor. De tre verksamheterna Teknik och hållbarhet, stab samt Samhällsutveckling och kommunikation visade tillsammans ett överskott på 4,4 miljoner kronor.

Sammantaget är kommunens årsresultat minus 9,3 miljoner kronor och balanskravsunderskottet 6,8 miljoner kronor. Reglering av underskottet ska ske senast år 2020 och kommunfullmäktige behöver nu anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Stora investeringar

En av årsredovisningens ljuspunkter var investeringarna som under året i princip nådde målen. Framför allt satsades på fiberutbyggnad, men också på det nya LIS-området i Morängsviken och på renovering av badhuset i Bergsjö.

I ekonomichefens dragning fanns också en påminnelse om att politiska beslut saknas över hur de sista 20 miljonerna i det åtgärdspaket som beslutades 2014 ska sparas.

Livfull debatt

Även om kommunrevisionens anmärkning från deras sida kvarstår mot kommunstyrelsen, beslutade kommunfullmäktige att en erinran kan räcka. Kommunfullmäktige håller med revisorerna om orsakerna till underskottet och uppmanade kommunstyrelsen till bättre planering, att politiskt prioritera långsiktigt och att använda befintliga resurser förnuftigt.

Nästa ärende var en interpellationsdebatt initierad av Tor Tolander (M) riktad till utskottens ordföranden. Tolander ville veta hur deras respektive handlingsplaner ser ut för att klara budgeten för 2018. Det blev en livfull debatt med inte mindre än 21 inlägg.

 

För mer information

Björn Hylenius, tf ekonomichef

0652-36 163

Uppdaterad: 2018-05-15

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner