Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 17 oktober 2018

2015-04-07

Från kommunfullmäktiges (KF) extrainsatta sammanträde tisdagen den 7 april 2015

På kvällens sammanträde beslutade fullmäktige att under 2015 påbörja avveckling av Björkbacken i Hassela som särskilt boende och att godkänna förslaget till en reviderad budget för 2015.

Fullmäktige höll i kväll sitt samman-träde i Bergsjö, fullmäktigesalen på Bergsjögården, Södra Vägen 2.

Här kan du, från eftermiddagen den 8 april, titta på det webbsända sammanträdet.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare och rösträknare

Efter uppropet av ledamöterna utsågs Åke Bertils (S) och Denise Lindén (SD) som justerare.

- Ärende 2

Allmänhetens frågestund - fyra frågor har skickats in

Du kan läsa om allmänhetens frågestund längst ner på den här sidan.

- Ärende 4

Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun


Kommunfullmäktige beslutade

Under 2015 påbörja avveckling av Björkbacken i Hassela, som särskilt boende.

Godkänna förslaget till en reviderad budget för 2015, vilket innebär åtgärder inom kommunledningskontoret, social omsorg m.m.


Anpassning av Budget 2015 med flerårsplan 2016-2018

Fullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och framåt. 

Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 19 mars 2015 bland annat att åtgärdsförslaget som berör skolans verksamheter ska beredas vidare.

- Ordförande avslutade mötet

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Jonsson avslutade kvällens sammanträde.

Vi webbsänder varje sammanträde!

Vi sänder fullmäktige på webben.
Du kan både titta på direktsändningen och i efterhand.

Kommunfullmäktige webbsänds så du kan titta på det i direktsändning eller efter mötet. Det finns tillgängligt på eftermiddagen efter sammanträdet.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Presidium

Ordförande och den eller de som är vice ordförande är presidiet. I fullmäktige har vi en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. I kommunstyrelsen har vi en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter

I fullmäktige har vi 31 ledamöter och 22 ersättare. Det är Länsstyrelsen som räknar fram vem som väljs till fullmäktige efter våra allmäna val. I kommunstyrelsen har vi 13 ledamöter och 26 ersättare. De väljs av fullmäktige.

Mer information

Uppdaterad: 2015-04-09

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner