Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2014-11-28

Från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde
måndagen den 1 december  2014
- Ny kommunstyrelse är vald

På kvällens sammanträde valdes bland annat ledamöter till vår nya kommunstyrelse och till andra förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser. Fullmäktige tog också beslut om taxor för fjärrvärme och vatten för 2015 och beslutade om delägarskap i Visit Hälsingland Gästrikland.

Kvällens sammanträde på Kulturhuset Bergsjögården bestod av 38 ärenden varav hälften var olika personval. Ikväll var det ett 25-tal åhörare förutom ledamöter och tjänstemän.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare och rösträknare

Efter uppropet av ledamöterna utsågs Sigbritt Persson (S) och Aina Lööv (SD) som justerare. Protokollet justeras den 9 december.

- Ärende 2

Allmänhetens frågestund

Det hade inte kommit in någon fråga från allmänheten till kvällens sammanträde.

Du kan läsa om allmänhetens frågestund längst ner på den här sidan.

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

 • Pernilla Kardell (C) som är vice ordförande i utbildningsutskottet svarade på en fråga från sammanträdet den 3 november; Jan-Ola Hall (SD) frågade då om extra lärarresurser och kostnader för att undervisa elever i asylboenden och om kommunen kan söka ersättning för kostnaderna. 
 • Tor Tolander (M) frågade ordförande i kommunstyrelsen, Monica Olsson (S) om det finns en likabehandlingsplan och uppförandepolicy för politiker.
 • Petra Modée (V) frågade Åke Bertils (S) som är ordförande i valberedningen om kränkning av ledamöter.

Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning

Från fullmäktige i Bergsjögården måndagen den 1 december 2014

- Ärende 4
Beslutades om budget för 2015 med flerårsplan 2016-2018

Fullmäktige beslutade utifrån den sammanställning som ekonomikontoret har gjort, med direktiv från ledningsutskottet. Efter en del diskussioner beslutades enligt kommunstyrelsens förslag bland annat;

 • Beslutet bestod av flera punkter; bland annat bestämdes att budgeten ska grunda sig på 9421 personer för 2015, 9390 för 2016, 9371 för 2017 och 9361 för 2018. (siffrorna har justerats 141202 kl 13.53)
 • Finansiella mål som att omsättningstillgångarna ska vara högre än kortfristiga skulder och att investeringar bör finansieras med egna medel.
 • Investeringsutrymmet för 2015 beslutades till 20 000 tusen kronor.
 • Beslutades om 2500 tusen kronor i budget för visionsbidrag och projektbidrag inom kommunstyrelsens budget.
 • Beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag till verksamheterna att börja med strukturella förändringar inom främst skola och omsorg.
 • Beslutades även om fördelningen av ansvar på kommunstyrelse och chefer för resurser, uppdrag och mål.

Läs hela förslaget som antogs, i kallelsen till det här sammanträdet

- Ärende 5

Fjärrvärmetaxan höjs med 3%

Beslutades efter förslag från styrelsen, att höja taxan för fjärrvärme med 3%, eftersom bolaget gjorde en större investering under 2014 och att fler kostsamma investeringar kommer att göras de kommande åren.

- Ärende 6

Beslut om ny taxa för Nordanstig Vatten AB

Beslut om avgifter efter förslag från styrelsen:

 • Höja rörliga avgiften med 2,20 kr/kubikmeter. Från 24,80 till 27 kronor.
 • Införa ny avgift för abonnemang som ej startats så kallad Ej öppen ventil; avgift 400 kronor.
 • Samma anläggningsavgift som 2014.

Paus och mingel under fikat.

- Ärende 7

Nordanstig Vatten AB får förlusttäckningsbidrag

Fullmäktige har tidigare beslutat om begränsade höjningar av VA-taxan (Vatten och Avlopp). Därför beslutades nu om ett bidrag på max 2,5 miljoner för att täcka eventuella försluter.

- Ärende 8

Ackordtaxan samordnas i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB

Beslutades nligt förslag från MittSverige Vatten, att:

 • harmonisera ackordtaxorna mellan bolagen ovan
 • införa en ny ackordtaxa för fritidsbostad, vilken grundar sig på en årlig förbrukning på 50 kubik.

Ackordtaxa = När det inte går att mäta hur mycket vatten som levereras får du istället betala en ackordsavgift. Där ingår fasta avgifter och en förbrukning på 50 kubikmeter per år.

- Ärende 9

Nordanstigs Vatten får låna ytterligare 500 tusen till verksamheten i Sörfjärden

Beslutades att Nordanstig Vatten AB får låna ytterligare 500 tusen kronor på det räntefria lånet man redan har, för uppdraget VA-utbyggnad Sörfjärden. Det gäller till och med 2017 och lånet ska sedan övergå i ett lån med ränta och amorteringar. Lånebeloppet blir nu totalt 3,5 miljoner kronor.

- Ärende 10
Ändring i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2015 och framåt

Ändringar i Miljöbalken gör att den nuvarande taxan bland annat hänvisar till en bilaga som inte längre finns. Hela taxan har nu gåtts igenom och fullmäktige beslutade om det ändringsförslag som miljö- och räddningsnämnden gjort, utifrån ett underlag från Sveriges kommuner och landsting. 

- Ärende 11
En revers ska skrivas för lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB

Fullmäktige har tidigare beslutat att föra över 800 tusen kronor till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Beslutet behöver kompletteras med en revers och ett förtydlagande om att lånet är ränte- och amorteringsfritt till och med 2014 och sedan blir ett lån med ränta och amorteringar.

Revers= skuldbrev

- Ärende 12
Beslut om skolskjutsreglemente för gymnasieskolan

Fullmäktige beslutade om skolskjutsreglemente för gymnasieskolan, vilket inte funnits tidigare. För elever som har rätt till studiebidrag ska hemkommunen stå för dagliga resor (reskostnader) om färdvägen är mer än 6 km. Om det är mer än 4 km till hållplats beslutade fullmäktige om ersättning med:

 • Minst 4 km enkel resa; 400 kr (500 kr om fler än 1 barn)
 • Minst 8 km enkel resa; 700 kr (900 kr)
 • Minst 12 km enkel resa; 900 kr (1200 kr)

- Ärende 13
Kommunen går in med 50 000 kronor i Visit Hälsingland Gästrikland AB

Beslut om att vara delägare med 50 tusen kronor i aktiekapital. I marknadsföringsbolaget visit Hälsingland Gästrikland är målet en långsiktig plan för turismen. Planen ska vara ekonomiskt hållbar och lokalt förankrad. Summan tas ur budgeten för projekt Upplev Nordanstig.

- Ärende 14
Svar på motion om att utreda ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB

I en motion från Stig Eng (S) föreslogs tidigare att ägardirektiv skulle utredas alternativt att upplösa bolaget.

Kommunstyrelsen svarar nu: I omorganisationen 2013 var en av sju punkter att den kommunala organisationen behöver koncentreras mot koncern-tänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning. Den här motionen kommer att beaktas i den översyn som förvaltningen nu planerar med  företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv.

- Extra ärende 14b

Ärendet kom upp som extra eftersom beslut i frågan måste tas senast under december.

Samordningsförbund Finsam

Fullmäktige godkände förslag till förbundsordning och ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg.

Finsam är lagen om finansiell samordning som gör att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, landsting och regioner kan samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Ett förslag till samordningsförbund finns i Gävleborg för att samordna insatser för rehabilitering.


Stora salen under pausen. Längst ner till häger bord med datautrustning och personal för webbsändning.

- Ärende 15
Genomgång av omröstning vid personval inför ärende 16-35

Kommunsekreterare Eva Engström gick igenom hur omröstning av personval går till.

Ärende 16-36

I ärenden där personerna inte presenteras nedan så hänvisar vi till webbsändningen som publiceras 2 december, alternativt till protokollet, som är klart efter den 9 december, då det justerats. Vi reserverar oss för eventuella fel i namnlistorna och hänvisar till protokollet.

- Ärende 16
Val av revisorer

Sverker Söderström(S) ordförande, Hans Sundin (S) vice ordförande, Åsa Lööf (C), LarsErik Trapp och Ove Wallberg (FP).

- Ärende 17
Val av kommunstyrelse 2015-2018

13 ledamöter:

Monica Olsson (S) - valdes till ordförande
Sven-Erik Sjölund (S)
Sigbritt Persson (S)
Ulf Lövgren (S)
Stig Eng (C) - valdes till vice ordförande
Per-Åke Kardell (C)
Stefan Berg (C)
Solveig Wiberg (SD)
Jan-Ola Hall (SD)
Håkan Larsson (M)
Tor Tolander (M)
Per-Ola Wadin (FP)
Patric Jonson (KD)

26 ersättare:

Kent Hammarström (S)
Oskar Lundin (S)
Åke Bertils (S)
Erik Eriksson Neu (S)
Elisabeth Lundin (S)
Erik Sundberg (S)
Amanda Engström (S)
Mandy Eriksson Neu (S)
Anders Engström (S)
Carina Olsson (C)
Natrix Öjemark (C)
Emmeli Jonsson (C)
Thomas von Wachenfeldt (C)
Pernilla Kardell (C)
Kjell Bergström (MP)
Sven-Olof Nord (SD)
Johan Norrby (SD)
Aina Lööv (SD)
Eva Andersson (SD)
Margareta Lindkvist (M)
Helena Andersson (M)
Tina Torstensson (FP)
Lena Lindblom (M )
Jan Westermark (FP)
Katarina Roos (V)
Ulrika Jonsell (V)

- Ärende 18 Val av byggnadsnämnd

- Ärende 19 Val av valnämnd
- Ärende 20 Val av revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården

- Ärende 21 Val av styrelse för Stiftelsen Ersk-Matsgården

- Ärende 22 Val av Godemän Jordbruk

- Ärende 23 Val av Godemän Tätort

För valresultatet i ärende 18-23 hänvisar vi till webbsändningen, som publiceras 2 december, alternativt till protokollet, som är klart efter den 9 december då det justerats.

- Ärende 24 Val till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ledamöter:  Erik Sundberg (S), Sarah Faxby-Bjerner (MP), Katarina Roos (V)
Ersättare: Natrix Öjemark (C), Carina Olsson (C) och Göran Rosvall (M)


Votering vid personval görs med sluten omröstning, alltså att ledamöterna skriver sitt val på en lapp som stoppas i en valurna. Här väntar ledamöterna på att bli uppropade och avprickade.

- Ärende 25 Val till Överförmyndarnämnden Mitt

- Ärende 26 Val till Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

- Ärende 27 Val av nämndemän

- Ärende 28 Val av lekmannarevisorer  Nordanstigs Bostäder AB

- Ärende 29 Val av lekmannarevisorer  Nordanstigs Vatten AB

- Ärende 30 Val av lekmannarevisorer MittSverige Vatten AB

- Ärende 31 Val av lekmannarevisorer Nordanstigs Fastighets AB

- Ärende 32 Val av lekmannarevisorer  Nordanstigs Fjärrvärme AB

- Ärende 33 Val av lekmannarevisorer Fiberstaden AB

För valresultatet i ärende 25-33 hänvisar vi till webbsändningen, som publiceras 2 december, alternativt till protokollet, som är klart efter den 9 december då det justerats.

- Ärende 34
Val fullmäktigeberedning för demokrati

Ledamöter: Stig Jonsson (S) ordförande, Pernilla Kardell (C) vice ordförande, Britt Sjöberg (S) Monica Olsson (S) Stig Eng (C) Katarina Roos (V) Solveig Wiberg (SD) Sarah Faxby-Bjerner (MP) Maria Karström (KD) Leena Lindblom (M) Börje Lindblom (FP)

Ersättare: Åke Bertils (S) Carina Olsson (C) Jan-Ola Hall (SD)  Kjell Bergström (MP) Patric Jonsson (KD) Tor Tolander (M) Annette Nilsson (V) Per-Ola Wadin (FP)

- Ärende 35
Val av oppositionsföreträdare

Tor Tolander (M) valdes.

- Ärende 36

Redovisning av genomförda beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Fullmäktige godkände kvartalsrapport 3/2014 som ska till Inspektionen för vård och omsorg, IVO;

Tre ärenden för SoL ÄO och fem ärenden för LSS OF är gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.

SoL = Socialtjänstlagen, ÄO = Äldreomsorg, LSS = Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade OF = Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Ärende 37

Inkomna motioner

Förslag att kommunen lösen in fastigheten Röde 2:15 i Gnarp för att göra den tillgänglig för framtida tomt- och bostadsprojekteringar. Fastigheten kan tillsvidare omvandlas till grönområde. Åke Bertils (S) och Anders Engström (S) har lämnat motionen.

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för att beredas. 


Mötet avslutades av kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunfullmäktige webbsänds så du kan titta på det i direktsändning eller efter mötet. Här kan du se fullmäktige i efterhand

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Presidium

Ordförande och den eller de som är vice ordförande är presidiet. I fullmäktige har vi en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. I kommunstyrelsen har vi en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter

I fullmäktige har vi 31 ledamöter och 22 ersättare. Det är Länsstyrelsen som räknar fram vem som väljs till fullmäktige efter våra allmäna val. I kommunstyrelsen har vi 13 ledamöter och 26 ersättare. De väljs av fullmäktige.

Mer information

Uppdaterad: 2015-10-05

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner