Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 23 september 2018

2013-11-25

Kommunfullmäktige (KF) har haft sammanträde måndagen den 25 november 2013

På sammanträdet ikväll beslutade fullmäktige bland annat om oförändrad skattesats, höjd VA-taxa, höjd fjärrvärmetaxa och höjd avgift för hushållssopor och om budget och verksamhetsplaner för 2014-2017.

Ärende 1

- Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering

Efter uppropet utsågs Anders Broberg (C) och Sten-Olof Kardell (M) till justerare.

Ärende 2
- Allmänhetens frågestund

Ikväll svarade kommunstyrelsens ordförande Stig Eng på frågan när kommunen kommer att utvärdera vindkraften i Nordanstig.

 • Läs vad allmänhetens frågestund är, längst ner på sidan

Ärende 3
Ledamöternas frågestund

Ikväll fanns inga frågor.

Ärende 4
Skattesatsen för 2014 blir oförändrad

Fullmäktige beslutade att skattesatsen ska fortsätta att vara 22.61 kronor.

Ärende 5
Beslut togs om budget för 2014
och om verksamhetsplaner för 2014-2017

Budgeten diskuterades och fullmäktige beslutade sedan enligt kommunstyrelsens förslag om 14 olika punkter, bland annat;

 • Fördelning av kommunstyrelsens budget på 457 151 miljoner kronor för de fyra utskotten:
  - Ledningsutskottet 76 552 mkr, vara projekt 3 415 mkr
  - Utbildningsutskottet 129 815 mkr
  - Omsorgsutskottet 217 981 mkr
  - Myndighetsutskottet 32 803 mkr
  Här kan du läsa om de fyra utskotten

 • Kommunstyrelsens utvecklingsmedel och förenings- och ungdomsverksamhet - 1,5 miljoner kronor. Minskat jämfört med tidigare år.
 • Kommunstyrelsens förfogandemedel - en halvering från föregående år.
 • Renhållningstaxan för hushållssopor höjs med 3%.
 • Musik- och kulturskoleverksamhet - 500 tusen kronor
 • Skolor och förskoleverksamhetska finnas på samma orter 2014 som de finns på idag.
 • Flerårsplaner och ansvarsfördelning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunchef, verksamhetschefer och enhetschefer antogs för 2014-2017.

Ärende 6
Beslut om vissa ändrade taxor inom vård och omsorg

Beslut om att lägga trygghetslarmet utanför serviceavgiften. Maxsumma 180 kr/mån. Och att dela den individuella justeringen vid beräkningen av matdistribution i hemtjänsten. Läs mer i kallelsen till det här sammanträdet och i omsorgsutskottets protokoll § 18/2013, som båda finns på sidorna Politik

Ärende 7

VA-taxan för Nordanstigs vatten AB höjs 2014

Grundavgiften höjs med 6% till 3 500 kronor, priset per kubikmeter höjs med 0,80 kronor till 24,80 och anläggningsavgiften höjs med 1 5000 kronor till 150 000 kronor.

Ärende 8
Bolagsordningen för MittSverige Vatten AB kompletterades enligt en lagändring

Bolagsordningen kompletterades med det kommunala ändamålet för verksamheten och kommunala befogenheter. Lagen innebär också en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

Ärende 9
Fjärrvärmetaxan höjs 2014

Den rörliga delen på fjärrvärmetaxan höjs med 2% från 1 januari 2014 i Nordanstigs fjärrvärme AB.

Ärende 10

Arvodena till valförrättare höjs

Ersättningen höjs till valförrättare i samband med EU-val och allmänna val. Höjningen gäller arvode till ordförande, vice ordförande och övriga valförrättare med 150-300 kronor beroende på typ av val. Enligt förslag från kommunstyrelsen.

Ärende 11

Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården godkändes

Årsredovisningen godkändes med ett negativt resultat på 12 985 kronor. Kommunstyrelsen kommer även att göra en intern utredning med anledning av en anmärkning från revisorerna, vilket revisor Sverker Söderström redogjorde för.

Ärende 12

Ställningstagande godkändes över Nordanstigs Fastighets AB:s beslut om bidrag till marknadsföring av Trima

Ett beslut godkändes om att bevilja bidrag för delaktighet i marknadsföring av industriområdet Trima. Beslutet har tagits i Nordanstigs Fastighets AB. Fullmäktige har rätt att ta ställning i vissa beslut som tas av Nordanstigs Fastighets AB.

Ärende 13

Trafikförsörjningsprogram antogs om färdtjänst och riksfärdtjänst

Kommunen har tillsammans med övriga kommuner i länet har tagit fram ett trafikförsörjningeprogram som anger omfattningen av trafik och grunderna för prissättning. Målområden är till viss del samma som i det regionala trafikförsörjningsprogrammet; kundnöjdhet, tillgänglighet och information.

Ärende 14

Val av ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt

Fullmäktige godkände Angelica Normans avsägelse. Ingvor Silén valdes till ny ledamot.

Ärende 15
Sammanträdesdatum för 2014 bestämdes

sammanträdesdagarna för 2014 blir 24 februari, 31 mars, 28 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november och 1 december.

Beslutades även att sammanträdena ska kungöras i Hudiksvalls tidning och att en planering för fullmäktiges verksamhetsår ska göras av fullmäktiges presidium, dvs ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Ärende 16-17

Rapporter enligt Socialtjänslagen godkändes

Fullmäktige godkände kvartalsrapporterna från omsorgsutskottet om icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen SoL. Rapporterna lämnas till Socialstyrelsen och till Inspektionen för vård och omsorg.

Avslutning
Inkomna motioner

Under sammanträdet kom det in tre motioner;

 • Tillsättande av en fullmäktigeberedning
 • Vindkraft i Nordanstig, enkätundersökning
 • Inrättande av en så kallad fixartjänst

Motionerna kommer att tas upp till beredning.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652- 361 03

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga kan till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Politik

Vi har ny politisk organisation från 1 juli 2013. Från 1 januari 2013 har vi även ny tjänstemannaorganisation. Vi har nu endast kommunstyrelsen som nämnd för verksamhterna utbildning, omsorg och ledning. Tre utskott ersätter tidigare nämnder;


Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner