Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2013-09-27

Kommunfullmäktige (KF) har haft sammanträde måndagen den 30 september 2013

På sammanträdet ikväll beslutade fullmäktige bland annat om en oljeskyddsplan, bredbandsstrategi, ytterligare taxor för alkoholserveringstillstånd och om upplösning av Region Gävleborg Kommunens delårsbokslut godkändes. Fullmäktige godkände kommunens delårsbokslut och diskuterade en motion om vindkraftsverkens höjd.

Ärende 1

- Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering

Efter uppropet utsågs Sven-Erik Sjölund och Karl-Gustaf Kjellin till justerare.

Ärende 2
- Allmänhetens frågestund

Ikväll svarade kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson på en fråga om ett beslut som tidigare tagits i fullmäktige. Frågan gällde en utvärdering av vindkraftutbyggnad.

Läs vad allmänhetens frågestund är, längst ner på sidan

Ärende 3
Ledamöternas frågestund

Läs vad ledamöternas frågestund är, längst ner på sidan

Kommunstyrelsens ordförande fick tre frågor att besvara ikväll. Det vara första gången som den här punkten fanns med på dagordnignen.

Nordanstigs Vatten AB får förlusttäckningsgaranti

Fullmäktige beslutade att ge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om maximalt belopp på 2 000 tusen kronor. Ärendet har behandlats i Ledningsutskottet. Bolaget har tidigare visat att det inte finns pengar till akuta eller oförutsedda kostnader, vilket behövs.

Ärende 5
Nordanstigs Vatten får ett räntefritt lån för att utreda VA-utbyggnaden i Sörfjärden

Fullmäktige beslutade att ge Nordanstig Vatten AB ett räntefritt lån på en miljon kronor för perioden 2013–2017. Pengarna ska användas till uppdraget att utreda VA (vatten - avlopp) -utbyggnad i Sörfjärden. Lånet ska sedan bli ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns riktlinjer.

Ärende 6
Beslut om ändrad bolagsordningen för Nordanstigs Vatten

Fullmäktige beslutade att anta förslag om ändrad bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. Ändringarna gäller att

 • det tydligare ska stå vad ändamålet med bolagets verksamhet enligt Kommunallagen är
 • ett så kallat in house-undantag förs in. In-house-undantag har riksdagen beslutat om och innebär att det inte behövs någon upphandling när exempelvis en kommun köper tjänster från sina egenägda företag. I andra fall finns krav på upphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ärende 7

Fullmäktige godkände delårsbokslutet för kommunen

Fullmäktige godkände det bokslut som ekonomikontoret har sammanställt för första halvåret 2013. I delårsbokslutet ingår redovisning för hela koncernen och en prognos för hela året. I beslutsunderlaget hänvisas till Utbildningsutskottets protokoll § 4/2013, Omsorgsutskottets protokoll § 4/2013 och Ledningsutskottets protokoll § 9/2013.

Ärende 8
Fullmäktige beslutar att under vissa förutsättningar godkänna att kommunalförbundet Region Gävleborg ska upplösas

Regeringen har föreslagit att Landstinget i Gävleborgs
län ska få överta det regionala utvecklinsansvaret från och med
1 januari 2015. Då träder lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) i kraft för Gävleborgs del.

Fullmäktige godkänner därför en begäran om att lösa upp kommunalförbundet Region Gävleborg, som idag har motsvarande ansvar. Godkännandet gäller om samma beslut tas av de övriga kommunerna i Gävleborgs län och av Landstinget. Riksdagen ska sedan godkänna regeringens förslag.

Ärende 9

Beslut om kommunal borgen för Hälsingeutbildningar ekonomisk förening

Fullmäktige beslutade om underborgen för viss rörelsekredit som föreningen Hälsingeutbildningar behöver. Föreningen måste betala ut pengar innan bidrag kommit in från olika bidragsgivare. Föreningen Hälsingeutbildningar har gemensamma projekt med andra vuxenutbildningar i Hälsinglands kommuner. Beslutet om kommunal borgen gäller när alla berörda kommuner i Hälsingland tagit samma beslut.

Ärende 10

Beslut om oljeskyddsplan för Nordanstigs och Hudiksvalls
kommuner

Fullmäktige beslutade om en plan som Norrhälsinge räddningstjänst tagit fram för oljeutsläpp till havs. Planen beskriver bland annat insatser för räddning och sanering, miljö- och hälsoskydd, och ansvarsförhållanden mellan Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänsten, Miljökontoret, kommunens tekniska avdelning med flera.

Ärende 11

Beslut om ansökningsavgifter för alkoholserveringstillstånd

Fullmäktige beslutade om fler olika avgifter för alkoholtillstånd än de vi har sedan tidigare.

Ansökningsavgifter Avgift i kronor:

 • Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 9 200
 • Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme 4 000
 • Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe inkl kunskapsprov 8 000
 • Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 2 500
 • Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inkl kunskapsprov 4 500
 • Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap 1 000
 • Tillfälligt paustillstånd 3 500
  Vid arrangemangsom sträcker sig över fler dagar tillkommer
  300 kr/ytterligare dag
 • Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd 500
 • Kunskapsprov inkl två omskrivningar/person 1 500

Ärende 12

Bredbandsstrategi för Nordanstigs kommun godkändes

En lokal bredbandsstrategi godkändes. Från 2014 till 2020 kommer 1,5 miljoner kronor årligen att avsätts för bredbandsutbyggnad i kommunen, under förutsättning av statsbidrag beviljas. En strategi för bredband utarbetas just nu i länet och lokala strategier i alla kommuner.

Ärende 13-16

Fullmäktige godkände årsredovisningar för:

 • Nordanstigs Ekoteknik KB
 • Bergsjö Närvärme KB
 • Inköp Gävleborg
 • Region gävleborg

Ärende 17

Ändring av det tematiska tillägget; obegränsad höjd på vindkraftverk införs

En motion behandlades, med förslag om ändring av det tematiska tillägget till översiktsplanen, så att begränsningen av höjden på vindkraftverk tas bort. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att inarbeta motionens tankar i vindkraftplanen vid nästa översyn av översiktsplanen.

Ärende 18-20

Avsägelse från politiska uppdrag

Petra Modée (V) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och som ersättare i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.

Fullmäktige godkände Petra Modées avsägelse och valde Tord Amré (S) som ny ledamot till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Istället för Tord Amré, som tidigare varit suppleant, valdes Katarina Roos (V). Som ersättare i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB valdes Carin Walldin (S).

Fullmäktige godkände Angelica Normans avsägelse som ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt. Ikväll fanns ännu inget förslag till ny ledamot.

Fullmäktige godkände Jörgen Myhrmans (V) avsägelse som ledamot i fullmäktige och begär ny sammanräkning för Vänsterpartiet hos Länsstyrelsen.

Ärende 21

Redovisning av inkomna motioner

 • Motion om kommunalt stödsparande. Petra Modée (V) föreslår att fullmäktige beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i Nordanstig och att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond.
 • Motion om klimatbudget. Petra Modée (V) föreslår att fullmäktige beslutar att kommunen utreder införandet av en kommunal klimatbudget, med åtföljande bokslut, baserat på de klimatpolitiska målen samt de regionala/lokala miljömålen samt att Nordanstigs kommun inför en sådan klimatbudget utifrån utredningens förslag.

Ärende 22

Rapporter enligt Socialtjänslagen

Fullmäktige godkände rapporterna från omsorgsutskottet om icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen SoL. Rapporterna lämnas till Socialstyrelsen och till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärende 23

Arbetsordning för revisorerna

Revisorerna har gjort en arbetsordning för Nordanstigs revisorer, som fullmäktige nu tagit del av.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652- 361 03

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammnträdet på webben

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga kan till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens
bolag.

Politik

Vi har ny politisk organisation från 1 juli 2013. Från 1 januari 2013 har vi även ny tjänstemannaorganisation. Vi har nu endast kommunstyrelsen som nämnd för verksamhterna utbildning, omsorg och ledning. Tre utskott ersätter tidigare nämnder.


Nyhet från 9 september 2013; Kortare beslutsvägar med den nya organisationen 2013

Sidorna Politik

Nya tjänstemannaorganisationen


Uppdaterad: 2013-09-30

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner