Skapande skola i Nordanstig Till startsidan Skapande skola i Nordanstig
Onsdag 21 November

Om Kulturrådets bidrag

Skapande i skola i Nordanstig finansieras dels av Kulturrådets bidrag men också med medel som Nordanstigs kommun skjutit till. Här följer övergripande information om Skapande skola-bidraget.

Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för kulturpolitiken. Skapande skola-satsningen är avsedd att stärka samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet.

Bidraget ska medverka till att:

 • kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
 • öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Vem kan söka bidraget?

Endast skolhuvudman kan söka bidraget, det vill säga den som ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom på kommunal nivå, för en fristående skola, specialskola eller för en riksinternatskola.

Kommunen har huvudmannaansvaret för den kommunala skolan, även för sk. självstyrande kommunala skolor.

Huvudman för de fristående skolorna är den juridiska person som beviljats tillstånd från Skolinspektionen. Endast en ansökan ska lämnas in, även om ett större antal skolor ingår. Skolhuvudmannen ska endast skicka en ansökan vid ansökningstillfället, oavsett vilka årskurser ansökan avser.

När söker man bidraget?

Bidraget söks i början av varje kalenderår och avser aktiviteter under påföljande hösttermin och vårtermin.

Hur söker man bidraget?

Ansökan gör man online på Kulturrådets webbplats.

Av ansökan ska bland annat framgå:

 • vilka insatser som planeras
 • målgrupp och hur många som förväntas nås av insatserna
 • budget, det vill säga kostnader för de planerade insatserna
 • vilka kulturaktörer man planerar att arbeta med.

Bidragsansökan behöver inte gälla samtliga årskurser eller skolor inom huvudmannens ansvarsområde. Kulturrådet ser dock gärna att insatserna når samtliga elever i relevant årskurs, inklusive elever i särskola eller motsvarande samt förberedelseklass. Till ansökan ska bifogas en strategi/handlingsplan.

Strategi/handlingsplan

Varje skolhuvudman som söker bidrag ska upprätta en strategi som beskriver hur man avser att arbeta med att göra kulturen till en del i lärandet. En utgångspunkt är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår. Eleverna ska därför ha getts tillfälle att medverka i arbetet.

Strategin/handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanernas skrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Handlingsplanen ska ge en kortfattad beskrivning av:

 • insatser som redan görs för att stärka kulturens roll i lärandet
 • hur sökanden avser att arbeta för att långsiktigt stärka kulturens roll i lärandet
 • hur skolhuvudmannen avser att stärka samverkansformerna med kulturlivets parter
 • hur skolans/skolornas elever har getts tillfälle att medverka i arbetet
 • hur insatserna kommer att utvärderas.

Punkterna ovan kan med fördel användas som rubriker när planen tas fram. Vid bedömningen av ansökan lägger Kulturrådet stor vikt vid innehållet i strategin/handlingsplanen.

Den sökande bör se över sin strategi/handlingsplan, även om den tidigare är godkänd av Kulturrådet, och kontrollera att innehåll och utformning överensstämmer med ovan nämnda punkter.

Vilka kulturinsatser kan man söka bidrag för?

Bidrag kan sökas för:

 • inköp av kulturverksamhet till årskurs F–9. Insatserna kan omfatta till exempel inköp av föreställning eller guidning på museum.
 • insatser som främjar eget skapande som en del av lärandet inom årskurserna F–9. En kulturpedagog eller annan professionell kulturaktör ska vara involverad i arbetet.
 • insatser som främjar förbättrade strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolans årskurser F–9 och kulturlivets parter. Insatserna kan omfatta kostnader för gemensamma seminarier eller konferenser som syftar till stärkt samarbete mellan skola och kulturliv – dock inte till kompetensutveckling/studiedagar för skolans personal.

Kulturinsatserna kan omfatta till exempel animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst.

Med kulturlivets parter menas professionella aktörer som bedriver kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

Bidraget ska vara ett komplement till redan pågående verksamhet. Det får inte användas för att kompensera eventuella kommunala nedskärningar.

Vilka insatser kan man inte söka bidrag för?

Bidrag kan inte sökas för:

 • aktiviteter som kan anses ingå i ordinarie verksamhet som administrationskostnader
 • kompetensutveckling för skolans personal
 • skolresor
 • enbart materialkostnader
 • investeringskostnader som till exempel inköp av instrument eller inredning av musikstudio
 • utvärderingar.

Beslutsprocessen

Till grund för Kulturrådets beslut om bidrag till Skapande skola ligger Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, utfärdad av regeringen.

Ansökningarna bereds av handläggare på Kulturrådet. Samråd äger rum med Skolverket.

Varje enskild ansökan bedöms enligt följande:

 • kvaliteten på strategin/handlingsplanen
 • kvaliteten på insatserna
 • hur kulturaktiviteterna integreras i lärandet
 • kostnadsstorleken i relation till insatsernas omfattning
 • att så många elever som möjligt får tillgång till konst och kultur
 • om särskolan (eller motsvarande) och förberedelseklass involveras i aktiviteterna.

Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag och besluten kan inte överklagas. När beslut har fattats sänds det till alla sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats. Utbetalning av bidraget sker i samband med beslutet till det plus- eller bankgiro som den sökande angett. Beviljade medel får användas under påföljande höst- och vårtermin.

Redovisning av beviljat bidrag

Bidragsmottagaren ska senast 1 oktober påföljande år redovisa hur bidraget använts. Redovisningen sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett, som kommer att finnas tillgänglig på Kulturrådets webbplats. Bidraget Skapande skola utvärderas löpande och rapporteras till regeringen. Bidragsmottagaren måste därför i ansökan och redovisningar lämna de uppgifter som Kulturrådet finner relevanta för sitt analysarbete.

Varje skolhuvudman som söker bidrag ska upprätta en strategi som beskriver hur man avser att arbeta med att göra kulturen till en del i lärandet. En utgångspunkt är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår. Eleverna ska därför ha getts tillfälle att medverka i arbetet.

Uppdaterad: 2014-08-21

Sidansvarig: 

Projektledare
Janina Stoor
Telefon 073-935 81 05

E-post

Rektor år 7-9
Eva Klang
Telefon 0652-36251

E-post

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Telefon 0652-360 00

Fax 0652-109 12

Org.nr 212000-2312