Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Vänortssamarbete


Nordanstig-Holeby,Danmark

Nordanstig har ett vänortssamarbete med Holeby i Danmark. Holeby ingår i Lollands kommun sedan kommunreformen 2007. Då slogs Maribo kommun, Nakskovs kommun, Rudbjergs kommun, Holeby kommun, Rödby kommun, Ravnsborgs kommun och Höjreby kommun samman till Lollands kommun.

Centralorten är Maribo och tillsammans är de sammanslagna kommunernas befolkningsunderlag 46 626 (2007).

Riktlinjer för vänortssamarbete mellan Holeby och Nordanstigs kommuner, antagna av kommunfullmäktige 1996-12-20. (§ 185)

Samarbetets syften

  • Stärka vänskapen mellan de två kommunerna och dess invånare
  • Öka kunskapen om och förståelsen för förhållanden i det andra landet och den andra kommunen
  • Genom utbyten av olika slag skapa vänkontakter mellan kommunernas invånare och bidra till kunskapen om kultur, natur och arbetsvillkor
  • Vara en stimulans och sporre i arbetet och härigenom bidra till att öka trivseln och livskvaliteten i de bägge kommunerna
  • Genom utbyten öka kompetensen och ge nya impulser och idéer

Vänskapsfonden

För att främja ovanstående mål har de båda kommunerna inrättat en vänskapsfond, vars syfte är att ge bidrag till främst resekostnader. Varje kommun avsätter årligen 4 SEK/innevånare till fonden. Medlen förvaltas tills vidare av ekonomienheten vid Nordanstigs kommun.
Redovisning görs i SEK. Nordanstigs kommuns revisorer granskar räkenskaperna samt avlägger en årlig revisionsberättelse till ledningsgruppen.
Allt samarbete leds av en ledningsgrupp bestående av representanter från respektive kommun.

Dessa skall vara:
I Holeby:
Borgmästaren
Kulturudvalgets formand
Kommundirektören

I Nordanstig:
Kommunstyrelsens ordförande
Fullmäktiges ordförande
En representant för oppositionen
Kommunchefen

Byrådet/kommunstyrelsen kan fatta beslut om annan representation än den ovan angivna. Ledningsgruppen fattar beslut i alla frågor som rör samarbetet, och är tillika styrelse för Vänskapsfonden. Fonden kan endast upplösas efter beslut i bägge kommunernas styrelser.Om så sker fördelas innestående medel i förhållande till folkmängden i respektive kommun. Ledningsgruppen träffas minst en gång per år, och senast i november månad. Vid ledningsgruppens möte tas beslut om fördelning av fondmedel.

Ledningsgruppen utser inom sig ordförande och sekreterare. Ordförandeskapet och sekreterarskapet skall växla mellan kommunerna. Mandatperioden är 2 år räknat från och med november 1995. Det åvilar kommunchef/kommundirektör i respektive kommun att förbereda ledningsgruppens möte i november.

Samarbetsformer

Officiellt utbyte


Detta omfattar utbyte i form av besök av politiker, styrelser och kommunala tjänstemän. Resekostnader och traktamenten betalas av den besökande kommunen, men värdkommunen svarar för kostnader för uppehälle (hotell samt mat)

Kulturutbyte


Kulturutbytet kan omfatta skolklasser, föreningar och enskilda.
En viktig del av kulturutbytet utgör det sportsliga utbytet. Ansökningar om medel för kulturutbyte görs till vänortsfonden. Ansökningarna skall vara fonden tillhanda senast 15 september året före det att utbytet skall ske. Inbjudan till utbyte annonseras i lokalpressen i respektive kommun i juni.

Utbytestjänstgöring


Utbytestjänstgöring omfattar endast kommunalt anställda eller till kommunen knuten personal. Utbytestjänst kan således även sökas av personal i kommunala bolag och stiftelser.
Utbytestjänstgöring sker efter ansökan till ledningsgruppen. Den besökande kommunen svarar för lönekostnader, samt traktamentskostnader för personalen. Värdkommunen svarar för att arrangera boende samt kostnaderna för detta.

Övrigt utbyte


Utöver vad som ovan sagts, kan även andra former av utbyte förekomma. I detta fall beslutar ledningsgruppen om medel kan beviljas.

1.1 2007 genomfördes en kommunreform i Danmark. Danmarks 13 amt ersattes av 5 regioner.  270 kommuner blev 98 kommuner.
Holeby kommun tillhör region Själland och tillsammans med Maribo kommun, Naskovs kommun, Rudbjergs kommun, Rödby kommun, Ravnsborgs kommun och Höjreby kommun bildades Lolland kommun med centralorten Maribo.

Lollands kommun webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2016-03-29

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner