Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Medborgarenkät 2013

Svaren i medborgarundersökningen från hösten 2013 visar att kommunen är en trygg kommun att leva och bo i. Bland de kommuninvånare som svarat kan nöjdheten höjas med förättringar inom områden som kommunikationer, fritidsmöjligheter och bostäder

Under hösten 2013 gjorde vi medborgarundersökningen genom Statistiska Centralbyrån, SCB.

— Vi kan konstatera att vi har en del att utveckla och förbättra. Vi har nu ett projekt om medborgarservice och tanken med det är bland annat att underlätta kontakten mellan invånare, tjänstemän och politken. Inte minst bemötande är en viktig del i projektet. Glädjande är också att vår kommun är en trygg kommun att leva och bo i, säger Monica Olsson kommunstyrelsens ordförande i Nordanstigs kommun.

Nöjdheten med kommunens egna verksamheter

Medborgarna är mest nöjda med förskolan, gymnasieskolan, räddningstjänst, renhållning och sophämtning samt vattenförsörjning och avloppssystem.

Det som skulle kunna höja nöjdheten i medborgarindex är förbättringsinsatser inom bland annat grundskola, miljöarbete, stöd för utsatta personer och
idrotts- och motionsanläggningar.

Information och tydlighet från kommunen

Nöjdheten med bemötande och tillgänglighet i kontakten med tjänstemän och annan personal i kommunorganisationen värderas lägre än genomsnittet av samtliga kommuners medborgarundersökning 2013.

Undersökningen visar att medborgarnas inflytande i kommunen kan förbättras vad gäller påverkan och förtroendet för det politiska arbetet. Kontakten med politiker och tydlighet och tillgång till informationen från kommunen får lägre jämförelsesiffra än övriga deltagande kommuner i 2013 medborgarundersökning.

Varför gör vi den här medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision och mål och för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att vara en betydelsefull del av underlaget för utvecklings- och förbättringsarbetet och i kommande planering och beslut inom kommunen.

Nordanstigs kommun har under hösten 2013 genomfört SCB:s medborgarundersökning.

En enkät har skickats ut under tiden 19 september – 8 november 2013 till 600 slumpmässigt utvalda kommuninnevånare mellan 18 – 84 år. 306 personer, 51% valde att svara på enkäten.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.


Fakta om medborgarundersökningen 2013

  • Kommunen har genomfört medborgarundersökning två gånger tidigare, 2009 och 2011. (2009 genomfördes enkäten i kommunens egna regi)
  • Enkäten har skickats ut till 600 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år
  • 51 % av de tillfrågade har svarat på enkäten
  • I enkäten frågar vi medborgarna vad de tycker om den kommunala servicen
  • I syfte att kunna jämföra oss med andra kommuner samarbetar vi med SCB och använder deras formulär
  • Undersökningen består av tre delar kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och möjlighet till inflytand
  • Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.

Uppdaterad: 2018-04-09

Sidansvarig: Mats Widoff, enhetschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner