Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Medborgarenkät 2009

En enkät genomfördes under våren 2009 och visar att tre fjärdedelar av de som svarat kan rekommendera Nordanstig som en plats att leva och bo på. Trots att det bara var knappt hälften som svarade på enkäten kan resultatet användas till att hitta förbättringsområden. Frågorna om inflytande kunde exempelvis haft ett bättre resultat.

Medborgarenkäten ger ett underlag för kommunens arbete med verksamhetsplanering, och fler enkäter kommer att genomföras för att få en bra bild av vad kommuninvånarna tycker om kommunen.

Resultatet visar att invånarna är nöjda med vissa områden och att andra kan förbättras


Av de kommuninnevånare som svarat på enkäten så uttrycker en stor andel en hög nöjdhet när det gäller miljö, natur, landskapet och tryggheten i Nordanstigs kommun. Av de som svarat anger 77% högre värden än medel då det gäller att rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
 
Enkätsvaren visar på områden som kan förbättras i kommunen. Det gäller medborgarnas möjlighet att påverka både politik och verksamhet, men också möjlighet till insyn och inflytande i beslut och verksamheter. Av innevånarna som svarat är 39 % inte nöjda med hur kommunens politiker lyssnar på innevånarnas synpunkter.
 

Enkätens frågor gäller många olika områden


Enkäten innefattar frågor om hur man uppfattar Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på. Hur man bedömer skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer och hur man ser på inflytandet i kommunen. De frågor som använts i enkäten är utarbetade av SCB, Statistiska Centralbyrån och används i många andra kommuner.

Enkäten genomfördes i mars-april bland invånare mellan 18-84 år


Undersökningen gjordes i mars-april bland 500 slumpmässigt utvalda kommuninnevånare mellan 18-84 år. Det var 191 personer, 38 % som valde att svara på enkäten. Eftersom inte tillräckligt många besvarade enkäten går det inte att dra några generella slutsatser av resultatet i form av nöjdindex. Kommunen väljer ändå att redovisa resultatet med utgångspunkt i hur de kommuninnevånare som svarat på enkäten upplever kommunen.

Medborgarenkäten är ett underlag för kommunens verksamhetsplanering


Medborgarenkäten är ett underlag i Kommunens verksamhetsplanering. Genom svaren får kommunen förslag på områden som kan förbättras. Under sommaren och hösten 2009 bearbetas svaren. Resultatet i medborgarundersökningen är ett underlag för arbetet med mål och budget 2010 - 2012.
 

Mer information


Sammanfattning av resultatetPDF
Sammanställning av svaren i diagramPDF
Enkätens frågorPDF

Uppdaterad: 2018-04-09

Sidansvarig: Mats Widoff, enhetschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner