Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 28 mars 2017

Vad är Folkhälsa?

Folkhälsa är det samlade hälsoläget i befolkningen, summan av individers hälsa och hälsans fördelning i befolkningen.

Vad är målet med folkhälsoarbetet?

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att skapa goda förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Vad påverkar folkhälsan?

Folkhälsan påverkas av många faktorer, stor inverkan har livsmiljö, utbildning, levnadsvanor och socialt nätverk. För att minska skillnaden i hälsa och främja hälsan hos de grupper som är särskilt sårbara i olika avseenden har samverkan en avgörande betydelse. Det är just detta som folkhälsoarbetet är inriktat på.

  • Se figur över faktorer som påverkar vår hälsa. Länk...PDF

Prioriterade folkhälsomål 2015-2018

Nationell folkhälsoenkät- Hälsa på lika vilkor 2014

Många Gävleborgare vill förändra sina levnadsvanor, det visar nationella folkhälsoenkäten "hälsa på lika villkor" som folkhälsomyndigheten publicerar idag 19 januari 2015.

Ålder och utbildningsnivå
Ålder och utbildningsnivå är det som skiljer utifrån hur vi skattar vår hälsa. Yngre personer och de med längre utbildning skattar sin hälsa högre.

Skillnader utifrån utbildningsvillkor och livsvillkor
Här framgår även vad gäller risker som bl.a. dagligrökare, stillasittande fritid, fetma och lågt socialt deltagande. De med kortare utbildning och sämre kontantmarginal har högre risker.

Riskabla levnadsvanor
Jämfört över tid från 2010 minskar de riskabla levnadsvanorna i Gävleborg med undantag för dagligsnusarna som ökat. Många vill förändra sina levnadsvanor och önskar även stöd för detta. Förändringsviljan är störst i riskgrupperna för stillasittande fritid, äter lite frukt och grönt samt dagligrökare.

Läkar- och tandvård
17 % uppger att de under de senaste tre månaderna ansett sig i behov av läkarvård och 15 % i behov av tandvård men avstått från att söka vård.

Män uppger sämre tillit till andra människor och emotionellt stöd än kvinnor.

Kvinnor upplever större rädsla/oro för att gå ut och därmed avstått samt högre grad nedsatt psykiskt välbefinnande än män

Samverkan
I Gävleborg samverkar idag kommuner, landsting, myndigheter med fler för att förbättra hälsan för befolkningen. Rökavvänjning, hälsosamtal samt fysisk aktivitet på recept är exempel på aktiviteter. Drogförebyggande arbete samt förbättrade livsvillkor är andra områden som det arbetas aktivt inom.

Snabbfakta om enkäten

  • Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.
  • Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. 2014 består det totala urvalet av ca 150 000 personer.
  • Under 2014 fick cirka 12 000 Gävleborgare mellan 16-85 år möjlighet att svara på enkäten. 6 377 Gävleborgare (51 procent) besvarade enkäten.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar 75 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det kan visas för hela populationen.
  • En bortfallsanalys genomfördes 2009.
  • Nytt beräkningssätt av alkohol infördes 2014
  • Enkätfrågornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​Nordanstigs kommun

Sedan mätningen 2010 så minskar de riskabla levnadsvanorna också i Nordanstig, undantag är en ökning av de som snusar dagligen men antalet rökare har minskat. 

Fysisk aktivitet
59% av kvinnorna och 58% av männen är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag i Nordanstig minimal förändring från mätningen 2010. Av dem som inte är fysiskt aktiva 30 minuter/dag vill 84 % av kvinnorna och 67 % av männen öka sin fysiska aktivitet av dem behöver 22% av kvinnorna och 27% av männen stöd för att öka sin fysiska aktivitet.

Övervikt och fetma
Övervikten (BMI 25-29,9) bland både kvinnor och män i Nordanstig har minskat med 10 % sedan förra mätningen. Fetma (BMI 30 och högre) ser man en liten ökning bland kvinnorna från 17%, 2010 till 22 % 2014, bland männen från 23 %, 2010 till 24% 2014.

Frukt och grönt
Fler kvinnor och män i Nordanstig äter frukt och grönt minst 3 gånger per dag i jämförelse med 2010, man ser också en 7 % minskning av kvinnor som äter lite frukt och grönt men för männen ser man däremot en ökning med 10 %.

Under januari/februari kommer en rapport att sammanställas för Nordanstigs kommuns resultat.

För frågor kontakta Folkhälsosamordnare Christin Hübenette, nedan kan du hitta resultaten från Regionen och kommunerna.


En liten film om folkhälsa

Klicka på bilden för att se filmen på YouTube.

Vår lilla kortfilm om vad folkhälsa är släpptes den 17 maj 2014 och hade premiärvisning på Skol- och arbetslivsmässan.

Det är lärlingar i kommunen som har gjort filmen inom projektet KomMed i Nordanstig.

Uppdaterad: 2016-08-19

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner