Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 23 mars 2017

Genomförda trygghetsvandringar

Här kan du läsa om tidigare genomförda trygghetsvandringar i kommunen.

Gjorda trygghetsvandringar hösten 2014

Nu har BRÅ- och folkhälsorådet haft höstens trygghetsvandringar i Bergsjö, Ilsbo, Strömsbruk och Stocka. Det är en trygg kommun vi bor i, en bidragande orsak är det engagemang bland Grannsamverkan och Byavakter som finns väl inarbetat i Nordanstigs kommun.

Det har i höst varit lågt deltagande från medborgarna men det har inkommit förslag på brister/risker som man under vandringarna sett över. De brister/risker som uppkommit är bland annat trasig avsaknad av belysning på offentliga platser, vägar och gångvägar. Dålig sikt vid korsningar på grund av höga häckar, sopcontainer placerade för nära byggnad risk för brand. En rapport från höstens vandringar kommer att redovisas i ledningsutskottet

Rapport från vårens trygghetsvandringar  2014

Vårens trygghetsvandringar är nu utförda i Hassela, Gnarp, Jättendal och Mellanfjärden, brottstatistiken visar att det är fortsatt en trygg kommun vi bor i. Det har varit en bra uppslutning från allmänheten på alla orter och en god samverkan med BRÅ- och folkhälsorådet. Brister och risker som uppmärksammats på vandringarna var bland annat  trasiga gamla belysningar, trasiga staket på offentliga platser, avsaknad av uppritade parkeringsplatser och höga hastigheter av bilar.                                       Sedan föregående års vandring har många av de brister och risker som uppmärksammades åtgärdats. En rapport från trygghetsvandringarna kommer att finnas tillgänglig på Nordanstigs hemsida efter att den redovisats i kommunstyrelsen, augusti 2014.

Rapport från höstens trygghetsvandringar 2013

Under hösten 2013 anordnade BRÅ- och Folkhälsorådet trygghetsvandringar i Hassela, Gnarp, Jättendal och Mellanfjärden.

Det har varit ojämnt intresse från allmänheten på orterna, men antalet ökar och många som inte kunnat närvara har kontaktat rådet med information vad som bör ses över. Brottstatistiken visar på att det överlag är tryggt att leva och bo i Nordanstig.

I Hassela har det varit 29 anmälan av brott, polisen informerade att de arbetade aktivt och i samverkan med Hassela Ski Resort under vintersäsongen som varit. Från Hassela kan det meddelas att det nu är budgeterat från säkerhetsgruppen att fylla igen branddammen vid Bergsjövägen, detta har varit uppe som en iakttagelse vid tidigare trygghetsvandringar. Rattonykterheten minskat men förekommer fortfarande, vikten av att anmäla förespråkas.

I Gnarp har det sedan föregående års vandring satts upp belysning inne på skolgårdens område i samverkan mellan Gnarpsviljan och Nordanstigs bostäder, en bucklig gångväg till Förskolan Törnrosen har jämnats till och en från allmänheten informerade att Statoil centralt planerat in att förbättra parkering för Lastbilarna under hösten 2013. Byaspan i Gnarp informerade att man fått reflexvästar sponsrade att dela ut. Ett mail hade kommit in från Gnarps skola med förslag på punkter att ta upp under kvällen. Polisen lyfte byaspans arbete i bygden, och ser det som en positiv samverkan.  Brottstatistiskt sett under perioden juli – september 2013 har det anmälts 55 brott. Det har varit stor problematiken med rattonykterhet under sommaren och hösten 2013. Belysningen på perrongen vid tågstationen fortfarande trasig, en lada med ett tak som rasat in efter Stationsvägen har fortfarande inte åtgärdat, avsaknad av belysning gångvägen mot Vallen området västerut som används flitigt.

I Jättendal har det sedan föregåenda vandring röjts upp lite vid E4 dock inte närmast korsningen mot brandstationen. Gamla ICA affären efter vägen ner till Mellanfjärden har rustats upp. Polisen informerade om brottstatistiken 23 anmälningar har hittills under 2013, båtstölder, drivmedelsstölder. Lugnt överlag i Jättendal/Mellanfjärden. Räddningstjänsten informerade om deras arbete och informerade statistik över antalet som brinner inne har ökat och där det är vanligast funktionshindrade och män. Vägskyltar bör ses över vissa saknar text och är fel riktade. Höga hastigheter i bygden är ett fortsatt problem.

I Mellanfjärden är lekplatsen upprustad av hamnföreningen, container för matavfall försedd med lås nu vid intilliggande byggnad. Återvinningsstationen, där föreslås att pappersåtervinningscontainern flyttas en bit ex. till andra sidan vägen för att minska risken för spridning till intilliggande byggnad vid brand.

Rapport från vårens trygghetsvandringar 2013

Under våren 2013 anordnade BRÅ- och Folkhälsorådet trygghetsvandringar i Bergsjö, Ilsbo, Harmånger, Stocka och Strömsbruk, brottsstatistiken visar på att det är en trygg kommun vi bor i. Brister och risker som uppmärksammades var på platser som industriområden, gamla dammar, buckliga gångvägar vid hyreshus och allmänna platser, trasiga belysningar, trasiga brunnslock, farligt avfall, trasiga staket på offentliga platser och till industriområden och placering av containrar och pappersavfall nära husvägg som innnebär risk för spridning av brand till närliggande byggnad. 

Genomförda trygghetsvandringar 2012

Vårens trygghetsvandringar                                                                    i Hassela, Gnarp, Mellanfjärden och Jättendal

Det som uppmärksammats under vårens vandringar är buckliga, gropiga vägar/gångvägar, vändplan/parkering på skola, avsaknad av belysning på skolgård och personalparkering, farliga korsning med dålig sikt och avsaknad av trottoarer, felplacering av sopcontainer, hus som har trasiga fönster och ökar risk för olyckor och tillhåll, branddamm med trasigt staket bör ses över och åtgärdas. Om man ser på brottsstatistiken i kommunen ligger vi idag i jämförelse med riket lägre, brotten har ökat lite i jämförelse med föregående år. Gnarp sticker ut när det gäller antalet brott i Nordanstigs kommun mycket på grund av problematiken mackarna har med bensinsmitningar.

Höstens trygghetsvandringar                                                                 i Bergsjö, Ilsbo, Stocka, Ström och Harmånger

De  iakttagelser som gjorts under hösten har varit risk för olyckor vid trasig/bucklig asfalt på gångvägar vid hyreshus och andra allmänna platser. Avsaknad av förbudsskylt vid skola, avsaknad av belysning och trasiga belysningar har uppmärksammats och påpekats från medborgarna.               Oro från allmänheten över buskörning med mopeder, fyrhjulingar och bilar förekommer och det har polisen arbetat aktivt med under hösten 2012.                Brottstatistiken i kommunen ligger lågt i förhållande till riket, dock ett mörkertal på grund av problematik för allmänheten att komma fram till 114 14 för anmälan av brott.

Med fortsatt engagemang från BRÅ- och folkhälsorådet i samverkan med befolkningen bidrar de årliga vandringarna till ökad trygghet och trivsel i Nordanstigs kommun.

Trygghetsvandring i Harmånger 2009-05-26

Detaljer som uppmärksammades var lösa brunnslock, häck som skymde sikten vid en korsning, dålig belysning vid bankomat m.m.
De åtgärder som Brå- och folkhälsorådet har gjort är att skicka brev till ansvariga mark/fastighetsägare för att uppmärksamma bristen och påpekar att det snarast bör åtgärdas.

Trygghetsvandring

Gnarp 2010-05-27, Hassela 2010-06-02

Trygghetsvandringarna i Gnarp och Hassela är gjorda, liten uppslutning från allmänheten men några som tänkt men inte kunde delta tipsade om vad som skulle ses över. Vi som deltog från rådet var Monica Olsson (s) ordförande, Dick Lindkvist (s), poliserna Stefan Trönnhagen och Ove Lindblom och samordnare Christin Hübenette.

Om man ser på brottsstatistiken, från polisen, mellan orterna förekommer det tre gånger så många  i Gnarp jämfört med Hassela.

Olycksrisker i Gnarp

Risk för olyckor med trasiga vägar vid mack/hyreshus, stort mellanrum så bilar kommer in till skolgård även om grindar är stängda, trasiga staket, belysning saknas, olåsta portar och avsaknad av gångväg för barn att gå/cykla till/från skolan.

Olycksrisker i Hassela

Risk för olyckor vid skolan i Hassela när barnen lämnas/hämtas av föräldrar vid en trång trafikerad väg. Trasigt staket runt en branddamm och kuperad/bucklig väg för boende vid hyreshus. Otrygghet bland befolkningen av att rattonykter körning förekommer. Här ser vi en större chans att åtgärder sätts in om anmälan sker.

Uppdaterad: 2016-02-26

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Brå- och Folkhälsosamordnare

Christin Hübenette
Christin Hübenette

0652-362 14
073-275 54 95

Besöksadress
Kommunkontoret
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner