Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 augusti 2017

Elevhälsoteam förskola/skola

Barn- och elevhälsans uppdrag är att arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa bland kommunens barn samt att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.

Barn- och elevhälsan ska även hjälpa barn och elever i kommunen som behöver särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd är styrd av skollagen. Elever som har svårigheter att uppnå kunskapskraven eller som har någon form av funktionshinder har rätt att få särskilt stöd. I Barn- och elevhälsan arbetar skolsköterska, specialpedagog och skolkurator. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. På varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam som består av rektor och personal från Barn- och elevhälsan. För barn i förskolan finns möjlighet att få stöd från specialpedagog.

"Alla barn har olika behov, men vissa barn är i behov av särskilt stöd för att få sina behov tillgodosedda"

Målen uppfylls genom

att Barn- och elevhälsan...

 • har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella ärenden
 • har en samlad specialkompetens
 • inventerar, kartlägger och analyserar behoven
 • skapar en helhetsbild
 • skapar nätverk, sprider kunskaper, information och idéer
 • ger handledning, fortbildning och konsultation till personalen
 • informerar om behov av stödresurser
 • ger råd, stöd och behandling.

Chef för Barn- och elevhälsan

Carina Ersson, leder och samordnar arbetet i Barn- och elevhälsan.

Skolsköterskor

I arbetsuppgifterna ingår:

 • förebyggande insatser
 • bevara det friska friskt
 • tidigt upptäcka tecken på ohälsa
 • medicinsk yrkesorientering
 • ha öppen mottagning,
 • akutinsatser vid olycksfall och sjukdom, vårdhänvisningar
 • vaccinationer
 • insatser till elever i behov av särskilt stöd
 • hälsosamtal
 • arbeta med arbetsmiljöfrågor/skaderisker för elever
 • delta i elevvårdskonferenser
 • medverka i handlingsprogram ex. mobbing, skolk, krisprogram
 • kvalitetssäkring
 • ingår i skolornas krisgrupper
 • deltar i skolans sex- och samlevnadsundervisning
 • drogförebyggande arbete.

Samarbete med primärvården, Barnkliniken, Habiliteringen, Barnpsykiatrin, individ- och familjeomsorgen, andra kommuner samt föräldrar, rektorer och personal.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar kommunövergripande och finns som stöd för förskolans och skolans pedagoger. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med möjligheter och hinder på individ-, grupp- och organisationsnivå:

 • förebyggande åtgärder
 • utreda, kartlägga och analysera
 • ge stödjande och riktande insatser
 • konsultation och handledning
 • uppföljning och utvärdering
 • fortbildning
 • utvecklingsarbete.

Samarbete med rektorer, personal, föräldrar, habilitering, barnpsykiatri, individ- och familjeomsorg, andra kommuner och specialpedagogiska skiolmyndigheten.

Kuratorer

I arbetsuppgifterna ingår:

 • aktivt arbete med elevers psykosociala hälsa och miljö, genom att erbjuda stödsamtal till elever enskilt och i grupp
 • delta i elevvårdskonferenser
 • rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare
 • delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbing och kränkande särbehandling som bedrivs inom skolan
 • delta i utformningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
 • drogförbyggande arbete
 • skolkuratorn ingår i skolans kris- och katastrofberedskapsarbete.

Uppdaterad: 2017-08-08

Sidansvarig: Carina Ersson, chef barn- och elevhälsan

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Chef Barn- och elevhälsan

Specialpedagoger

Specialpedagog

Katarina Larsson-Widén

0652-360 26
070-361 13 45

Skicka meddelande till

Specialpedagog

Ingela Holm

0652-360 27
073-275 54 93

Skicka meddelande till

Specialpedagog

Annika Bergdahl-Frid

070-287 51 56

Skicka meddelande till

Skolsköterskor

Skolsköterska

Birgitta Wasell

0652-363 76
0652-208 10
073-081 40 96

Skicka meddelande till

Skolsköterska

Marianne Hellgren

0652-362 56
070-376 87 49

Skicka meddelande till

Skolsköterska

Bente Nordström

072-547 99 97

Skicka meddelande till

Skolläkare

Per Granström

Skolkuratorer

Familjebehandlare

Kajsa Westergren

0652-363 75
070-191 73 90

Skicka meddelande till

Skolkurator

Anna Dahlin-Hansson

073-275 54 92

Skicka meddelande till

Skolkurator

Elisabeth Hulin

070-335 76 38

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner