Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Ostkustbanan

Gnarps station sommaren 2012

Gnarps station sommaren 2012 - Foto: Malin Stålberg

Enkelspåret Gävle – Härnösand måste byggas ut till dubbelspår för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna. Som grund till en fortsatt utredning i form av en järnvägsplan, har nu kommunerna längs sträckan utrett och skapat förslag till översiktsplaner.

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Varje dygn passerar drygt 50 tåg på den 21 mil långa sträckan.

Sträckan från Gävle och upp till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt, som knyter ihop Norrland med övriga Sverige och världen. Men kapacitetsproblemen idag gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps. Enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår - från Gävle till Härnösand - för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna.

Efter att Trafikverkets förstudie blev klar inleddes ett samarbete mellan Trafikverket, Region Gävleborg, landstingen och länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland samt Gävles, Söderhamns, Hudiksvalls, Nordanstigs och Sundsvalls kommuner hösten 2010. I maj 2011 påbörjade parterna projektet Samordnad planering. I projektet arbetar kommunerna med att utreda och skapa översiktsplaner för sina respektive områden som länkas samman vid kommungränserna.

Den samordnade översiktsplaneringen beräknas vara klar 2016. Den gemensamma planeringen kommer därefter att ligga till grund för en fortsatt utredning i form av en järnvägsplan. Genom att samordna kommunal planering med förberedelser för järnvägsutredning av Ostkustbanans dubbelspår kan konflikter undvikas i tid och samordningsvinster göras.

Syftet med att göra en fördjupad översiktsplan är att:

  • Kartlägga planeringsförutsättningarna för etablering av dubbelspåret och möjliga lägen för regionaltågstationer i Nordanstig.
  • Lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan markanvändning i korridoren som idag omfattas av riksintresse för framtida järnväg.
  • Verka för en helhetssyn för hela stråket Gävle-Härnösand.
  • Skapa underlag för Trafikverkets planering så att samsyn skapas kring långsiktiga samhällsplaneringsfrågor i kommunen.
  • Samordna nya E4 och dubbelspåret genom kommunen för att undvika konflikter.
  • Planera för goda utvecklingsmöjligheter i kommunikationsstråket.

Uppdaterad: 2018-10-18

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Fakta

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är ett viktigt, rådgivande planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen i någon del av kommunen. Den talar om hur ett geografiskt begränsat område bör växa för få en bra struktur som gynnar det stora flertalet.
Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner