Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 12 november 2018

Olovligt byggande

Fågelholk på trädstam

Att bygga eller riva utan lov är olagligt om åtgärden kräver lov. Byggnadsnämnden har tillsynsansvar för att bygglovsplikten följs.

För de flesta åtgärder krävs bygglov, rivningslov eller marklov. Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen. Det är byggnadsnämndens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler följs.

Att bygga något olovligt kallas "svartbygge". Byggnadsnämnden kan få känndedom om ett "svartbygge" genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att nämnden sjäv upptäcker olovligheten och startar ett ärende.

Byggnadsnämndens ingripande

Om någon bygger olovligt strider bygget mot bestämmelserna i plan- och bygglagen. Då kan byggnadsnämnden förelägga den som byggt att söka bygglov i efterhand, om byggnadsnämnden bedömer att det är sannolikt att bygglov kan beviljas.

Om byggnadsnämnden bedömer att "svartbygget" inte uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen för att ett bygglov ska kunna beviljas måste byggnaden tas bort. En byggnad tas vanligtvis bort genom rivning. Tas inte byggnaden bort frivilligt kan byggnadsnämnden förlägga ägaren till byggnaden att ta bort den.

Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite.

Straffavgift

Det är viktigt att söka bygglov för byggnaden innan du börjar bygga. Det kan bli en ekonomisk förlust för dig om du bekostar en byggnad som du sedan måste ta bort. Om du uppför en byggnad utan bygglov och därmed inte fått ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Avgiftens storlek varierar beroende på vilken  typ av byggnad det handlar om samt vilken storlek det är på byggnaden.

Andra olovligheter

Förutom svartbyggen finns andra åtgärder som kan strida mot plan- och bygglagen. Några av dessa är:

  • Utföra en åtgärd som kräver ett marklov eller ett rivningslov innan lov har sökts och startbesked erhållits
  • Inte göra en anmälan för en åtgärd som är anmälningspliktig
  • Ta en byggnad i bruk innan du har fått ett slutbesked
  • Inte bygga enligt det bygglov du fick
  • Underlåta att underhålla din tomt eller byggnad så att den blir ovårdad

Dessa åtgärder kan också vara byggsanktionsgrundande. För att åtgärda olovligheterna kan byggnadsnämnden förelägga den som utfört åtgärden att rätta till dem.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

Jessica Forsström

0652-361 92

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner