Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 28 april 2017

Utrivning av dammar

Vi planerar att riva två kraftverksdammar och en regleringsdamm under 2018.

Under 2016 köpte Nordanstigs kommun två vattenkraftsfastigheter vid Gnarpsån. Köpet finansierades delvis med pengar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk samt regleringsdammen vid utloppen av Lunnsjön. Utrivningarna är planerade att genomföras under torrperioden sommaren 2018. Reglerings-dammen kommer att ersättas med en överfallströskel som kommer att säkerställa att sjön kommer att hålla sig inom vissa förutbestämda nivåer.

Kraftverken

Tillsammans producerar Milsbro och Gällsta kraftverk omkring 1500 MWh per år och den installerade effekten ligger på 120 respektive 105 kW. I rapporten ”Strategi för åtgärder i vattenkraften”, som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten gemensamt tagit fram, redovisas de viktigaste avrinningsområdena i landet sett ur energisynpunkt. Gnarpsåns huvudavrinningsområden hör till de avrinningsområden som är närmast försumbara för energisystemet, och den låga installerade effekten gör att Milsbro och Gällsta kraftverk samlas under kategorin mikrokraftverk.

Kulturmiljöunderlag har tagits fram

Med anledning av de planerade dammutrivningarna har en arkeologisk inventering utförts i anslutning till de tre dammarna. Denna inventering var en del i ett arbete med att ta fram ett kulturmiljöunderlag för besluts- och planprocessen inför det fortsatta arbetet kopplat till dammarna. Kulturmiljö-underlaget har redovisats i en rapport.

Samrådsredogörelse

Den 6 och 7 december 2016 genomfördes två samrådsmöten i Blå Gården respektive i f.d. Grängsjö kapell, då berörda och intresserade fick ta del av vilka planer kommunen har för några av dammarna i Gnarpsåns huvudavrinningsområde. Samrådet pågick fram till och med den 8 januari 2017 och fram till dess kunde skriftliga synpunkter lämnas till kommunen. Med anledning av de synpunkter som kommit in har kommunen redan fattat ett beslut: vi kommer inte att i dagsläget gå vidare med planerna på att ersätta regleringsdammen vid utloppet av Grännsjön med en överfallströskel, utan åtgärdandet av det vandringshinder denna damm utgör skjuts upp på obestämd tid.

För samrådet som berör planerna på utrivning av dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarpsån samt omledning av Lunnsjöbäcken vid Lunnsjöns utlopp och vid bäckens utlopp i Gnarpsån har en samrådsredogörelse tagits fram. I samrådsredogörelsen har de synpunkter som kommit in under tiden för samråd sammanställts.

Har du egendom som kan påverkas av om någon av de tre dammarna skulle rivas?

Ägare av brunn eller annan egendom som kan beröras av en utrivning uppmanas att kontakta kommunen om så inte redan skett. Om t.ex. kraftverksdammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk rivs ut kommer vissa dricksvattenbrunnar påverkas. För att den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram ska bli så bra som möjligt behöver vi få kännedom om den egendom som kan komma att påverkas negativt vid en utrivning. Om t.ex. en brunnsägare lider skada ska kompensation utgå så att enskilda hålls skadelösa, men för att säkerställa en skada behöver brunnen kontrolleras före och efter en eventuell utrivning. Kontakta Andreas Johansson om du har egendom som kan påverkas vid en eventuell utrivning, om du ännu inte lämnat denna information till kommunen.

Kontakt

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvalls kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare i Nordanstigs kommun
0652-360 00 växel, 0652-361 12, 072-521 70 57

Uppdaterad: 2017-04-10

Sidansvarig: Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Teknik- och miljöhandläggare

Andreas Johansson

Andreas Johansson

0652-361 12
072-521 70 57

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner