Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Utrivning av dammar

Vi planerar att riva två kraftverksdammar och skapa ett omlöp förbi en regleringsdamm under 2019.

Under 2016 köpte Nordanstigs kommun två vattenkraftsfastigheter vid Gnarpsån. Köpet finansierades delvis med pengar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk samt skapa ett omlöp förbi regleringsdammen vid Lunnsjöns utlopp. Utrivningarna är planerade att genomföras under torrperioden sommaren 2019.

Huvudförhandling

I målet där Nordanstigs kommun ansökt om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gnarpsån och Lunnsjöbäcken hålls huvudförhandling och syn på platsen torsdagen den 1 november från kl. 12.00 i Blå Gården, Kyrkvägen 28, i Gnarp.

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning har skickats in till mark- och miljödomstolen

I februari 2018 skickade kommunen in ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gnarpsån och Lunnsjöbäcken till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt (mål nr M 309-18).

I slutet på februari 2018 skickade kommunen in ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gimmaån till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt (mål nr M 583-18). Ansökan gäller utrivning av en regleringsdamm i utloppet av Ängbodtjärnen i Andersfors och anläggandet av en nivåhållande tröskel 120 meter upp i tjärnen sett från regleringsdammen. I en dom den 14 september 2018 lämnade mark- och miljödomstolen tillstånd till kommunen att riva ut regleringsdammen och anlägga en nivåhållande tröskel.

Domstolen kommer först att bedöma om ansökan behöver kompletteras på något sätt och sedan gör de en prövning utifrån det underlag vi skickat in. Ansökan tillkännages i någon eller några tidningar så att den som vill kan lämna synpunkter under remisstiden. Efter remisstiden bemöts och utreds ansökan av domstolen och man håller en huvudförhandling i målet. Då görs oftast ett besök på platsen. Tillståndsprövningen avslutas med att domstolen fattar ett beslut (dom) i målet.

Rapport om dammutrivning i Gnarpsån - konsekvenser av förändrade grundvattennivåer

På uppdrag av kommunen har Norconsult AB under våren och sommaren 2017 utrett vilka konsekvenser de planerade dammutrivningarna kan få för fastighetsägare i närheten av kraftverksdammarna. Utredningens resultat kommer att utgöra ett viktigt underlag till den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som kommunen håller på att ta fram för att skicka till Mark- och miljödomstolen. Resultatet av utredningen framgår i rapporten från Norconsult AB.

Rapport från Norconsult AB

Fortsatt samråd

Länsstyrelsen fattade den 8 maj beslut om att en utrivning av kraftverks-dammarna ska antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed ska fortsatt samråd ske med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Kammarkollegiet samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Handlingar för samrådet

Vill du lämna synpunkter?
-gör det senast 21 juni

Du kan lämna skriftliga synpunkter senast onsdagen den 21 juni 2017 till Nordanstigs kommun, Södra Vägen 14 i Bergsjö eller skicka dem till

Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

eller

kommun@nordanstig.se

Vill du veta mer kan du kontakta

Andreas Johansson, 0652-361 12

Kraftverken

Tillsammans producerar Milsbro och Gällsta kraftverk omkring 1500 MWh per år och den installerade effekten ligger på 120 respektive 105 kW. I rapporten ”Strategi för åtgärder i vattenkraften”, som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten gemensamt tagit fram, redovisas de viktigaste avrinningsområdena i landet sett ur energisynpunkt. Gnarpsåns huvudavrinningsområden hör till de avrinningsområden som är närmast försumbara för energisystemet, och den låga installerade effekten gör att Milsbro och Gällsta kraftverk samlas under kategorin mikrokraftverk.

Samrådsredogörelse

Den 6 och 7 december 2016 genomfördes två samrådsmöten i Blå Gården respektive i f.d. Grängsjö kapell, då berörda och intresserade fick ta del av vilka planer kommunen har för några av dammarna i Gnarpsåns huvudavrinningsområde. Samrådet pågick fram till och med den 8 januari 2017 och fram till dess kunde skriftliga synpunkter lämnas till kommunen. Med anledning av de synpunkter som kommit in har kommunen redan fattat ett beslut: vi kommer inte att i dagsläget gå vidare med planerna på att ersätta regleringsdammen vid utloppet av Grännsjön med en överfallströskel, utan åtgärdandet av det vandringshinder denna damm utgör skjuts upp på obestämd tid.

För samrådet som berör planerna på utrivning av dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarpsån samt omledning av Lunnsjöbäcken vid Lunnsjöns utlopp och vid bäckens utlopp i Gnarpsån har en samrådsredogörelse tagits fram. I samrådsredogörelsen har de synpunkter som kommit in under tiden för samråd sammanställts.

Har du egendom som kan påverkas av om någon av de tre dammarna skulle rivas?

Ägare av brunn eller annan egendom som kan beröras av en utrivning uppmanas att kontakta kommunen om så inte redan skett. Om t.ex. kraftverksdammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk rivs ut kommer vissa dricksvattenbrunnar påverkas. För att den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram ska bli så bra som möjligt behöver vi få kännedom om den egendom som kan komma att påverkas negativt vid en utrivning. Om t.ex. en brunnsägare lider skada ska kompensation utgå så att enskilda hålls skadelösa, men för att säkerställa en skada behöver brunnen kontrolleras före och efter en eventuell utrivning. Kontakta Andreas Johansson om du har egendom som kan påverkas vid en eventuell utrivning, om du ännu inte lämnat denna information till kommunen.

Kontakt

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvalls kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare i Nordanstigs kommun
0652-360 00 växel, 0652-361 12, 072-521 70 57

Uppdaterad: 2018-11-07

Sidansvarig: Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Teknik- och miljöhandläggare

Andreas Johansson

Andreas Johansson

0652-361 12
072-521 70 57

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner