Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 17 oktober 2017

Kvalitetsredovisning 2007

Förskola och skola Nordanstigs kommun

2008-05-20:

Sammanställning

 
Kvalitetsredovisningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom skolorna i Nordanstigs kommun och som beskriver i vilken utsträckning verksamheten når de nationella målen och vilka åtgärder kommunen avser att vidta.
 
Kommunen har tio förskolor på sju orter och åtta grundskolor på sex skolorter varav sex inrymmer fritidshem. För- och grundskolorna är organiserade på två verksamhetsområden, västra och östra områdena. Dessutom finns den kommunala musikskolan och kommunens särskoleenhet med träningsklass. Vuxenutbildningen och gymnasiets individuella program finns i Bergsjö.

God tillgång på utbildning och ständigt pågående värdegrundsarbete

Kommunen har generellt sett god tillgång till utbildning i skolan och även till plats i förskola och fritidshem. Grundskolan har ett ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en trygg miljö och utveckla goda relationer i skolan.

Förskoleenkät visade att föräldrarna är nöjda

Under hösten 2007 genomfördes en kommunövergripande föräldraenkät i kommunens förskolor. Resultatet visade att föräldrar i Nordanstigs förskolor i stort sett  och i de flesta frågor var mycket nöjda med sina förskolor. 98 % av föräldrarna instämde helt eller delvis i påståendet att deras barn trivdes i verksamheten och att de på det hela taget var nöjda med barnets förskola.

Behörighet till gymnasieskolan

Av 159 elever som lämnade grundskolan vårterminen 2007 var 83,6 % behöriga att söka gymnasieskola. 73 % av eleverna i år 9 hade nått målen i alla grundskolans ämnen vårterminen 2007.

Elever som inte når målen i år 9

När det gäller resultaten i ämnesproven i år 9 år så är andelen elever som inte når målen fler i Nordanstigs kommun än i riket. Resultatet av ämnesproven 2007 visar att var sjätte elev i landet inte når målen för ämnesproven i matematik. Det är den högsta andel som uppmätts sen totalinsamlingen av resultaten började 2003. Av Nordanstigs kommuns elever var det 28,1 % som inte nådde målen i matematik, var fjärde elev och fler pojkar än flickor.
 
Flickorna i år 9 i Nordanstigs kommun har högre meritvärde än rikssnittet i slutbetyg från grundskolans medan pojkarnas meritvärde ligger under rikssnittet.

DLS (Diagnoser för Läsning och Skrivning) för lägre åldrar 

I DLS för de lägre åldrarna kan man se en förbättring och positiv utveckling i resultat.
 

Kvalitetsarbetets utveckling

Både på kommun- och verksamhetsnivå har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats och rutiner och system har utarbetats som ska säkerställa likvärdighet och kvalitet i utbildningssystemet. 

Vi fortsätter arbetet med förbättringar för högre måluppfyllelser

Resultaten i kommunens kvalitetsredovisning visar på både styrkor och utvecklingsområden. Vår ambition är att fortsätta vårt arbetet med ständiga förbättringar utifrån kvalitetsredovisningen för att nå en högre måluppfyllelse.

Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2008 05 13 § 71/2008

Uppdaterad: 2016-02-17

Sidansvarig: Eva Fors, verksamhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner