Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Barn- och elevhälsan

...elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas...  Skollagen 2kap 25§

I elevhälsan arbetar skolsköterska, specialpedagog och skolkurator. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. På varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam som består av rektor och personal från elevhälsan.

Målen uppfylls genom

att elevhälsan...

 • har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella ärenden
 • har en samlad specialkompetens
 • inventerar, kartlägger och analyserar behoven
 • skapar en helhetsbild
 • skapar nätverk, sprider kunskaper, information och idéer
 • ger handledning, fortbildning och konsultation till personalen
 • informerar om behov av stödresurser
 • ger råd, stöd och behandling.

Chef för elevhälsan

Annika Bergdahl-Frid, leder och samordnar arbetet i elevhälsan.

Skolsköterskor

I arbetsuppgifterna ingår:

 • förebyggande insatser
 • bevara det friska friskt
 • tidigt upptäcka tecken på ohälsa
 • medicinsk yrkesorientering
 • ha öppen mottagning,
 • akutinsatser vid olycksfall och sjukdom, vårdhänvisningar
 • vaccinationer
 • insatser till elever i behov av särskilt stöd
 • hälsosamtal
 • arbeta med arbetsmiljöfrågor/skaderisker för elever
 • delta i elevvårdskonferenser
 • medverka i handlingsprogram ex. mobbing, skolk, krisprogram
 • kvalitetssäkring
 • ingår i skolornas krisgrupper
 • deltar i skolans sex- och samlevnadsundervisning
 • drogförebyggande arbete.

Samarbete med primärvården, Barnkliniken, Habiliteringen, Barnpsykiatrin, individ- och familjeomsorgen, andra kommuner samt föräldrar, rektorer och personal.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar kommunövergripande och finns som stöd för förskolans och skolans pedagoger. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med möjligheter och hinder på individ-, grupp- och organisationsnivå:

 • förebyggande åtgärder
 • utreda, kartlägga och analysera
 • ge stödjande och riktande insatser
 • konsultation och handledning
 • uppföljning och utvärdering
 • fortbildning
 • utvecklingsarbete.

Samarbete med rektorer, personal, föräldrar, habilitering, barnpsykiatri, individ- och familjeomsorg, andra kommuner och specialpedagogiska skiolmyndigheten.

Kuratorer

I arbetsuppgifterna ingår:

 • aktivt arbete med elevers psykosociala hälsa och miljö, genom att erbjuda stödsamtal till elever enskilt och i grupp
 • delta i elevvårdskonferenser
 • rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare
 • delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbing och kränkande särbehandling som bedrivs inom skolan
 • delta i utformningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
 • drogförbyggande arbete
 • skolkuratorn ingår i skolans kris- och katastrofberedskapsarbete.

Uppdaterad: 2018-08-28

Sidansvarig: Annika Bergdahl-Frid

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Chef elevhälsan

Enhetschef,
Verksamhetschef EMI och

övergripande specialpedagog

Annika Bergdahl-Frid

Carina Ersson

070-287 51 56

Skicka meddelande till

Specialpedagoger

Bringsta och Gnarp

Specialpedagog

Katarina Larsson-Widén

0652-360 26
070-361 13 45

Skicka meddelande till

Bergsjö 4-6, Lönnberg,
Ilsbo och Hassela

Specialpedagog

Ingela Holm

0652-360 27
073-275 54 93

Skicka meddelande till

Skolsköterskor

Hassela och Ilsbo

Skolsköterska

Bente Nordström

072-547 99 97

Skicka meddelande till

Bringsta och Gnarp

Skolsköterska

Birgitta Wasell

0652-363 76
0652-208 10
073-081 40 96

Skicka meddelande till

Lönnberg och Bergsjö 4-9

Skolsköterska

Marianne Åslund

0652-362 56
070-376 87 49

Skicka meddelande till

Skolläkare

Per Granström

Skolkuratorer

Bringsta och Gnarp

Skolkurator

Kajsa Westergren

070-191 73 90

Skicka meddelande till

Bergsjö 4-9

Skolkurator

Anna Dahlin-Hansson

073-275 54 92

Skicka meddelande till

Lönnberg, Ilsbo och Hassela

Skolkurator

Elisabeth Hulin

070-335 76 38

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner